คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) คณะพลศึกษาแห่งเดียวในประเทศไทย หนึ่งในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศที่มุ่งผลิตบัณฑิตในกลุ่มสาขาวิชาทางด้านพลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และสาธารณสุขศาสตร์ที่มีความรู้ ความสามารถ พร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม

อ่านต่อ..
ข่าวสารและกิจกรรม
00
ประกาศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การมอบอำนาจของอธิการบดี พ.ศ. 2563

ประกาศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การมอบอำนาจของอธิการบดี พ.ศ. 2563

อ่านต่อ..
00
ตรวจเช็คห้องว่าง ห้องเรียนคณะพลศึกษา

ตรวจเช็คห้องว่าง ห้องเรียนคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตาม QR code หรือ ลิ้งค์ https://bit.ly/3aPKC3i

อ่านต่อ..
วิชาการและหลักสูตร
กิจกรรมที่น่าสนใจ
วีดิทัศน์