คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) คณะพลศึกษาแห่งเดียวในประเทศไทย หนึ่งในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศที่มุ่งผลิตบัณฑิตในกลุ่มสาขาวิชาทางด้านพลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และสาธารณสุขศาสตร์ที่มีความรู้ ความสามารถ พร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม

อ่านต่อ..
ข่าวสารและกิจกรรม
26 พ.ค.
ขอเชิญครู อาจารย์ นักศึกษา และบุคคลที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม

ตั้งวงเล่าประสบการณ์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ “การสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนพลศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ” โดย วิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.เจริญ กระบวนรัตน์ มี อ.ดร.อนันต์ มาลารัตน์ ผู้ดำเนินรายการ

อ่านต่อ..
05 มิ.ย.
ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและอาจารย์ คณะพลศึกษา เข้าร่วมโครงการ Journal Club

ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและอาจารย์ คณะพลศึกษา เข้าร่วมโครงการ Journal Club หัวข้อ “The influence of table tennis training on the physical condition of school children aged 13-14 years”

อ่านต่อ..
06 มิ.ย.
ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการ คณะพลศึกษา ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมดีเด่นด้านแนวคิดลีน (ครั้งที่ 4)

ในครั้งนี้แบ่งผลงานออกเป็น 2 ประเภท 1.นวัตกรรมการเรียนการสอน (สายวิชาการ) 2.นวัตกรรมพัฒนากระบวนการทำงาน (สายปฏิบัติการ, สายบริหาร) ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 6 มิถุนายน 2565

อ่านต่อ..
วิชาการและหลักสูตร
กิจกรรมที่น่าสนใจ
วีดิทัศน์