เกี่ยวกับภาควิชา
สารจากหัวหน้าภาควิชา

                  ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตครูชั้นนำ ที่มีชื่อเสียงทางการกีฬาและการออกกำลังกาย โดยบุคลากรที่มีชื่อเสียงและโดดเด่นทางด้านกีฬา และมีงานวิจัยระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความสามารถด้านการสอนที่ทันสมัย เน้นทางด้านวิชาการ ด้านการกีฬา ด้านผู้ฝึกสอน ด้านการตัดสินกีฬา และด้านการจัดการแข่งขันกีฬาตั้งแต่ระดับชาติจนถึงระดับนานาติ
                  ภาควิชาพลศึกษาเน้นพัฒนานิสิตด้านคุณธรรมจริยธรรมเป็นอันดับแรกเพื่อเป็นบุคลากรที่ดี สามารถช่วยเหลือสังคม และยังสนับสนุนนิสิตทางด้านการศึกษาโดยจัดสรรทุนการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ สนับสนุนการวิจัย และด้านกีฬาอย่างต่อเนื่อง และยังส่งเสริมให้นิสิตมีประสบการณ์ด้านวิชาชีพ กีฬาเพื่อสร้างความมั่นใจในการประกอบวิชาชีพต่อไปในอนาคต

                                                                                                     อาจารย์ ดร.สาธิน ประจันบาน
                                                                                                    หัวหน้าภาควิชาพลศึกษา