เกี่ยวกับภาควิชา
ประวัติภาควิชา

                  ปี พ.ศ. 2532 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ยุบวิทยาเขตรวมกับคณะพลศึกษาที่มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เป็นคณะพลศึกษา เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2532 จึงถือว่าวันที่ 17 พฤศจิกายน 2532 เป็นวันสถาปนาคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีสถานที่ตั้ง 2 แห่งคือ บริเวณสนามกีฬาแห่งชาติ และที่ประสานมิตร ทำการเปิดสอนในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต ได้แก่
-หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี) 2 วิชาเอก คือ วิชาเอกพลศึกษา และ วิชาเอกสุขศึกษา
-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) 3 วิชาเอก คือ วิชาเอกพลศึกษา วิชาเอกสุขศึกษา และวิชาเอกสันทนาการ
-หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (ภาคปกติ) 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาพลศึกษา และสาขาวิชาสุขศึกษา

                   ต่อมาในปีการศึกษา 2533 ได้เปิดหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) สาขาวิชาพลศึกษา ต่อมาในปีการศึกษา 2536 คณะพลศึกษาได้รับอนุมัติให้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี) สาขาวิชาพลศึกษา และสาขาวิชาสุขศึกษา

                   ปีการศึกษา พ.ศ. 2550 เปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา และเปิดหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต แบ่งเป็น

- ระบบเอก – โท ประกอบด้วย วิชาเอกพลศึกษา – วิชาโทสุขศึกษา และวิชาเอกสุขศึกษา – วิชาโทพลศึกษา
- ระบบเอกคู่ คือ วิชาเอกพลศึกษา – วิชาเอกสุขศึกษา

ปีการศึกษา 2553 ภาควิชาพลศึกษาได้เปิดรับนิสิตหลักสูตรใหม่ของคณะพลศึกษาในทุกระดับ ได้แก่ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ดังนี้

ระดับปริญญาตรี
                   หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ประกอบด้วยสาขาวิชาพลศึกษา และสาขาวิชาสุขศึกษาพลศึกษา (เอกคู่)
ระดับปริญญาโท
                   หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับปริญญาเอก
                    หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เปิดรับ 3 วิชาเอก การจัดการเรียนรู้พลศึกษา
การจัดการเรียนรู้สุขศึกษา และการบริหารพลศึกษา

ต่อมาปีการศึกษา 2556 ภาควิชาพลศึกษาได้ย้ายหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ.5 ปี) ไปที่อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร องครักษ์ ทุกชั้นปี ส่วนประสานมิตรยังคงทำการเรียนการสอนของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ได้แก่ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เปิดรับ 3 วิชาเอก การจัดการเรียนรู้พลศึกษา การจัดการเรียนรู้สุขศึกษา และการบริหารพลศึกษา

รายนามคณาจารย์ที่เกษียณอายุราชการประจำภาควิชาพลศึกษา

2546               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมรรถชัย น้อยศิริ
2550               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แผน เจียระนัย
2551               อาจารย์พิศวง มหาขันธ์
2552               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นำชัย เลวัลย์
2553               รองศาสตราจารย์ ผาณิต บิลมาศ
                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเสริฐ ข่ายม่าน
                      อาจารย์ พินิจ ประหยัดทรัพย์
2554               รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา คุณาอภิสิทธิ์
                      รองศาสตราจารย์ วัฒนา สุทธิพันธุ์
                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุกัญญา พานิจเจริญงาม
2555               รองศาสตราจารย์ เทเวศร์ พิริยะพฤนท์
2556               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เจียมศักดิ์ พานิชชัยกุล
                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรัตน์ เสียงหล่อ
                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อมรพงศ์ สุธรรมรักษ์
2557               รองศาสตราจารย์ ธงชัย เจริญทรัพย์มณี
                      อาจารย์ประพันธ์ เปรมศรี
2558               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมชาย ไกรสังข์
2560               รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์
2561               อาจารย์ ดร.ลำพอง ศรรุ่ง