ภาพรวมของหลักสูตร

           เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบุคลากรวิชาชีพขั้นสูงทางด้านครู สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการ ในการสร้างนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้จากการวิจัย เพื่อนำไปพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ระบบการศึกษา และบริการวิชาการที่หลาก หลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม และนำไปสู่คุณภาพชีวิตอย่างยั่นยืน มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการในการสร้างนวัตกรรม องค์ความรู้จากการวิจัย มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาให้หลากหลายและประยุกต์ใช้ได้กับผู้เรียนวัยต่าง ๆ มีทักษะในการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ทางสุขศึกษาและพลศึกษาที่เน้นการพัฒนาองค์ความรู้จากการวิจัย มีภาวะผู้นำทางด้านสุขศึกษาและพลศึกษา โดยแสวงหาข้อมูลที่ทันสมัยเพื่อการก้าวสู่สังคมประเทศอาเซียน มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการจัดการเรียนรู้และการแสวงหาความรู้จากการวิจัย

รายละเอียดหลักสูตร
แสดงทั้งหมด

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

พลบ 701

พลบ 702

พลบ.....

สถิติวิเคราะห์ทางสุขศึกษาและพลศึกษา

วิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทางสุขศึกษาและพลศึกษา

วิชาเอกวิชาที่ 1

3(2-2-5)                3(2-2-5)

3(2-2-5)

 

รวม

หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

พลบ 703

พลบ.....

พลบ.....

สัมมนาประเด็นและแนวโน้มทางสุขศึกษาและพลศึกษา

วิชาเอกวิชาที่ 2

วิชาเอกวิชาที่ 3

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

 

รวม

หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

พลบ.....

วิชาเลือก 1 รายวิชา

3(2-2-5)

 

รวม

3  หน่วยกิต

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

ปพอ 891 

ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก

12  หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

ปพอ 891 

ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก

12  หน่วยกิต

 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

ปพอ 891 

ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก

12  หน่วยกิต

การเรียนการสอน

นิสิตจะได้รับการศึกษาผ่านวิธีการเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย เช่น การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ กิจกรรมกลุ่ม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก เป็นต้น นอกจากนี้ นิสิตจะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านต่าง ๆ เพิ่มเติมผ่านทางการเขียนรายงาน การนำเสนองานโดยวิธีบรรยาย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การวิเคราะห์เทคนิคเชิงตัวเลขและสถิติ การศึกษาดูงานในองค์กร หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ในส่วนของการวิจัย นิสิตจะได้รับการดูแล ให้คำปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษาตลอดระยะเวลาการทำวิจัยรวมถึงการสนับสนุนด้านอื่น ๆ จากคณะและมหาวิทยาลัย โดยประยุกต์ระบบการเรียนการสอนเชิงบูรณาการเพื่ิอตอบสนองต่อความต้องการของประเทศในการผลิตดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

การประกอบอาชีพ

  • อาจารย์ในสถาบันการศึกษา
  • นักวิชาการด้านสุขศึกษาและพลศึกษา
  • นักวิจัยทางสุขศึกษาและพลศึกษา
  • ผู้นำทางการศึกษาด้านสุขศึกษาและพลศึกษา
  • บุคลากรทางการศึกษาและอาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง
Our students
หลักสูตรอื่นๆ