ภาพรวมของหลักสูตร

          เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษาที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ เป็นผู้นำในการสร้างสรรค์การเรียนรู้ ให้มีความรู้ความสามารถ มีเจตคติ มีทักษะและความเชี่ยวชาญ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เป็นผู้นำทางสังคมในการการจัดการเรียนรู้และจัดประสบการณ์ในวิชาพลศึกษาอย่างถูกต้องและครบถ้วน สามารถนำไปถ่ายทอดและปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน และบุคคลทั่วไปในยุคสมัยที่มีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้เรียนรู้วิธีในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงสมบูรณ์และถูกต้อง สามารถเป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของทุนมนุษย์ (Productivity) ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประเทศสามารถก้าวข้ามกับดักของประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างยั่งยืน ภายใต้พลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจะมีคุณลักษณะ ดังนี้

 1. มีความรู้ความสามารถทางการศึกษาทั้งในวิชาชีพครูและวิชาชีพทางพลศึกษามุ่งเน้นการบูรณาการความรู้จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้พลศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
 2. มีความสามารถในการวิจัย การออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษาและกีฬาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และบริบททางสังคม
 3. มีคุณลักษณะตามสมรรถนะของหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
 4. มีภาวะผู้นำทางด้านทางวิชาการและวิชาชีพที่พร้อมด้วยค่านิยมหลักของคนไทย จรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนมีศรัทธาในวิชาชีพ
รายละเอียดของหลักสูตร
แสดงทั้งหมด

ภาคเรียนที่ 1

วิชาศึกษาทั่วไป                                                          จำนวน 9 นก
วิชาชีพครูบังคับ                                                           จำนวน 3 นก
ศษ111 จิตสำนึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู                        3(2-2-5)
วิชาเอก                                                                      จำนวน 7 นก
พลท 101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์               3(3-0-6)
พลท 111 ว่ายน้ำ 1                                                        1(0-2-1)
พลท 112 กรีฑา 1                                                          1(0-2-1)
พลท 113 ยิมนาสติก 1                                                     1(0-2-1)
พลท 151 การเสริมสร้างร่างกาย                                         1(0-2-1)
                                                                                   รวม 19 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2

วิชาศึกษาทั่วไป                                                             จำนวน 9 นก
วิชาเอก                                                                        จำนวน  11 นก
พลท 102 ประวัติ และปรัชญาพลศึกษา                                3(3-0-6)
พลท 103 ภาษาอังกฤษสำหรับครูพลศึกษา                           3(3-0-6)
พลท 114 เทนนิส                                                           1(0-2-1)
วิชาเอกเลือกกลุ่มทฤษฎี                                                   จำนวน 2 นก
วิชาเอกเลือกกลุ่มวิชากีฬาและกิจกรรม                                  จำนวน 2 นก
                                                                                   รวม = 20 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 1

วิชาศึกษาทั่วไป                                                         จำนวน 3 นก
วิชาชีพครูบังคับ                                                         จำนวน 6 นก
ศษ201 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้                       3(2-2-5)
ศษ211กระบวนทัศน์ทางการศึกษา                                 3(2-2-5)
วิชาเอก                                                                   จำนวน 11 นก
พลท 201 การเรียนรู้และพัฒนาทางกลไก                        3(2-2-5)
พลท 203 คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับวิชาชีพครูพลศึกษา  3(3-0-6)
พลท 221 บาสเกตบอล 1                                             1(0-2-1)
พลท 222 ฟุตบอล 1                                                   1(0-2-1)
พลท 223 วอลเลย์บอล 1                                             1(0-2-1)
วิชาเอกเลือกกลุ่มทฤษฎี                                               จำนวน 2 นก
                                                                               รวม 20 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2

วิชาศึกษาทั่วไป                                                          จำนวน 3 นก
วิชาเลือกเสรี                                                              จำนวน 2 นก
วิชาชีพครูบังคับ                                                          จำนวน 6 นก
ศษ241 การเรียนรู้ของมนุษย์และจิตวิทยาสำหรับครู             3(2-2-5)
ศษ202 ภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับครู                        3(2-2-5)
วิชาเอก                                                                    จำนวน 9 นก
พลท 202 กลศาสตร์สำหรับครูพลศึกษา                           3(3-0-6)

วิชาเอกเลือกกลุ่มวิชากีฬาและกิจกรรม                             จำนวน 4 นก
เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม                    จำนวน 2 นก
                                                                               รวม 20 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 1

วิชาศึกษาทั่วไป                                                         จำนวน 3 นก
วิชาเลือกเสรี                                                             จำนวน 2 นก
วิชาชีพครูบังคับ                                                         จำนวน 5 นก
ศษ321วิธีวิทยาในการพัฒนาหลักสูตร                             3(2-2-5)
ศษ391 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1          2(0-4-2)
วิชาเอก                                                                   จำนวน 10 นก
พลท 301 การวัดและประเมินผลทางพลศึกษา                   3(3-0-6)
พลท 327 ตะกร้อ 1                                                     1(0-2-1)
พลท 311 เทเบิลเทนนิส                                               1(0-2-1)
พลท 342 เกมเบ็ดเตล็ด                                                1(0-2-1)
วิชาเอกเลือกกลุ่มวิชาการฝึกและการตัดสินกีฬา                   จำนวน 2นก
เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม                     จำนวน 2 นก
                                                                                รวม 20 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2

วิชาศึกษาทั่วไป                                                            จำนวน 3 นก
วิชาชีพครูบังคับ                                                            จำนวน 6 นก
ศษ331 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้                                      3(2-2-5)
ศษ351 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา                        3(2-2-5)
วิชาเอก                                                                      จำนวน 11 นก 
พลท 303 การวิจัยทางพลศึกษา                                       3(3-0-6)
พลท 302 หลักสูตรพลศึกษา                                           3(3-0-6)
พลท 312 แบดมินตัน                                                     1(0-2-1)
พลท 341 กิจกรรมเข้าจังหวะ                                           1(0-2-1)
พลท 331 มวยไทย                                                        1(0-2-1)
วิชาเอกเลือกกลุ่มวิชาการฝึกและการตัดสินกีฬา                     จำนวน 2 นก
                                                                                  รวม 20 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 1

วิชาชีพครูบังคับ                                                         จำนวน 5 นก
ศษ471 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้                               3(2-2-5)
ศษ491การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 2            2(0-4-2)

วิชาชีพครูเลือก ไม่น้อยกว่า                                           จำนวน 2 นก
วิชาเอก                                                                    จำนวน 10 นก
พลท 471 การจัดการเรียนรู้พลศึกษา                                3(2-2-5)
พลท 403 สรีรวิทยาการออกกำลังกาย                              3(2-2-5)
พลท 431 กระบี่กระบอง                                                1(0-2-1)
พลท 441 ลีลาศ                                                         1(0-2-1)
วิชาเอกเลือกกลุ่มวิชาการฝึกและการตัดสินกีฬา                  จำนวน 2 นก
                                                                              รวม 17 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2

ศษ481 การออกแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา                                   3(2-2-5)

ศษ461 การประกันคุณภาพและการจัดการการศึกษา               3(2-2-5)
วิชาเลือกเสรี                                                                 จำนวน 2 นก
วิชาเอก                                                                        จำนวน 9 นก
พลท 401 สัมมนาพลศึกษา                                               3(2-2-5)
พลท 402 การบริหารและการจัดการพลศึกษาในโรงเรียน          3(3-0-6)
พลท 472 การฝึกปฎิบัติการจัดการเรียนรู้พลศึกษา                   3(2-2-5)
                                                                                   รวม 17 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 1

ศษ591 การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์ 1                6(0-18-0)
                                                                               รวม 6 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2

ศษ591 การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์ 2                 6(0-18-0)
                                                                                รวม 6 หน่วยกิต

การเรียนการสอน

           นิสิตจะได้รับการศึกษาผ่านวิธีการเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย เช่น การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ กิจกรรมกลุ่ม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก เป็นต้น นอกจากนี้ นิสิตจะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านต่าง ๆ เพิ่มเติมผ่านทางการเขียนรายงาน การนำเสนองานโดยวิธีบรรยาย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การวิเคราะห์เทคนิคเชิงตัวเลขและสถิติ การศึกษาดูงานในองค์กร หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ การเรียนรู้จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน การผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษามุ่งให้มีทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ 21 5 ทักษะ คือ 1.ทักษะการคิดวิจารณญาณ (Critical Thinking) 2.ทักษะการทำงานร่วมกัน (Collaboration Skill) 3.ทักษะการสื่อสาร (Communication Skill) 4.ทักษะความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) 5.ทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Skill) และสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตคณะพลศึกษา มศว เพื่อสร้างบัณฑิตวิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษาให้เป็นคนดีและคนเก่ง และมุ่งเน้นปลูกฝังทัศนคติให้นิสิตเข้าใจบทบาทหน้าที่สำคัญของตนเองที่เป็นส่วนหนึ่งของกลไกลในการขับเคลื่อนประเทศชาติให้พัฒนาอย่างมั่นคง มั่นคั่งและยั่งยืน

การประกอบอาชีพ

 • ครูพลศึกษา
 • นักวิจัยทางพลศึกษา
 • นักวิชาการทางพลศึกษา
 • นักพัฒนาชุมชนพลศึกษา
 • นักวิชาชีพทางพลศึกษาทั้งในและนอกสถานศึกษา
 • นักวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้พลศึกษา
 • นักพัฒนาสื่อ นวัตกรรมทางพลศึกษา
 • ผู้จัดโครงการส่งเสริม พัฒนาและบริการทางพลศึกษา
 • นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บุคลากร ฝึกอบรมพลศึกษา
 • บุคลากรทางการศึกษาและอาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
นิสิตของเรา
นางสาวเอ นามสมมติ
วุฒิการศึกษา

ปีที่ 4

ศึกษาอยู่ระดับ

BSc (Hons)