ข่าวสารทั้งหมด
23 ก.พ. 2561
ทั่วไป

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องขยายตัวชี้วัดทางพลศึกษาสู่ แผนการจัดการเรียนรู้

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องขยายตัวชี้วัดทางพลศึกษาสู่ แผนการจัดการเรียนรู้ โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต เพื่อให้นิสิตรู้และเข้าหลักการในการจัดสัมมนาในรูปแบบต่างๆ และวิเคราะห์ค้นคว้านำเสนอประเด็นปัญหาหรืองานวิจัยทางวิชาการได้ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จุฑามาศ บัตรเจริญ มาเป็นวิทยากร ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ มศว องครักษ์

26 ก.ค. - 26 ม.ค. 2561
บัณฑิตศึกษา

นิสิตปริญญาเอกเข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศญี่ปุ่น

นางสาวผกามาศ รัตนบุษย์ นิสิตปริญญาเอก กศ.ด.สุขศึกษาและพลศึกษา ได้มีโอกาสเข้าร่วม โครงการ 2018 TSI University of Tsukuba เรื่อง ภาษา งานวิชาการ(วิจัย) กีฬาพื้นเมืองของญี่ปุ่นและการใช้ชีวิตในต่างแดน โดยได้การต้อนรับและดูแลจากทีมงานของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดีและขอขอบคุณทางคณะพลศึกษาที่ได้ให้โอกาสเข้าร่วมโครงการนี้ ระหว่างวันที่ 10 - 17 กรกฎาคม 2561 ณ University of Tsukuba, Japan

25 ส.ค. - 25 ม.ค. 2561
ทั่วไป

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ นายทักสิน แสนเศษ และนายจรัสเเสง แพงโน นิสิต ภาควิชาพลศึกษา ปีที่ 1 คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับอุดมศึกษา ในการแข่งขันฟุตวอลเลย์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ณ สนามฟุตบอลชายหาด การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมี อ.ดร.สาธิน ประจันบาน หัวหน้าภาควิชาพลศึกษา เป็นผู้จัดการทีม เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561

06 ต.ค. - 06 ต.ค. 2561
ทั่วไป

โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้อต้น (B.T.C) ปีการศึกษา 2561

ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะจัดโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้อต้น (B.T.C) ปีการศึกษา 2561 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา เพื่อให้นิสิตได้มีความรู้ ความเข้าใจ ต่อกระบวนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญอย่างถูกต้องและเพื่อให้นิสิตมีวุฒิผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) ในวันที่ 6 – 8 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

22 พ.ย. - 22 มี.ค. 2561
ทั่วไป

ปีนหน้าผาเพิ่มทักษะใหม่ในการเรียนรู้

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 รศ.ดร.ภาคภูมิ รัตนโรจนากุล อาจารย์ประจำภาควิชาพลศึกษา นำนิสิตสาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 3 และนิสิตแลกเปลี่ยนจากประเทศอินโดเซีย ไปศึกษาดูงานที่ Climb Central Bangkok เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ในการปีนหน้าผา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา PET421 ณ Climb Central Bangkok กรุงเทพมหานคร