โครงการสัมมนา โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 ในหัวข้อ รู้ลึก รู้จริง วิเคราะห์ตัวชี้วัดหลักสูตรพลศึกษาในระดับมัธยมศึกษา เพื่อนำไปสู่การเขียนคำอธิบายรายวิชา

          เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 ภาควิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในรายวิชา PET401 SEMINAR IN PHYSICAL EDUCATION ได้จัดโครงการสัมมนา โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 ในหัวข้อ รู้ลึก รู้จริง วิเคราะห์ตัวชี้วัดหลักสูตรพลศึกษาในระดับมัธยมศึกษา เพื่อนำไปสู่การเขียนคำอธิบายรายวิชา มี อาจารย์ธิษณะ ชอบธรรม ครูวิชาการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ มาเป็นวิทยากร ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความเข้าใจในหลักสูตรพลศึกษาระดับมัธยมศึกษา และไปประยุกต์ใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ครั้งนี้ได้รับเกียรติ รศ.ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และขอขอบคุณ อาจารย์ ดร.พิพัฒน์ ตันวิบูลย์วงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษาในโครงการ

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น