ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม : สัมมนาระหว่างการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

                 ภาพบรรยากาศ โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม : สัมมนาระหว่างการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี) สาขาวิชาพลศึกษา, สาขาวิชาสุขศึกษา และสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ สำนักหอสมุดกลาง มศว ประสานมิตร

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น