ภาพบรรยากาศ กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบคณาจารย์ ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา

 

         ภาพบรรยากาศโครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ดำเนินการโดยภาควิชาพลศึกษา ซึ่งเป็นการจัดโครงการในรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม ZooM โดยได้มีการแนะนำและกล่าวต้อนรับจากหัวหน้าภาควิชา ประธานหลักสูตร และอาจารย์ในภาควิชา ทั้งนี้ ได้มีการแนะนำในเรื่องของการเรียน กิจกรรมที่นิสิตต้องเข้าร่วม การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะนิสิตใหม่ในศตวรรษที่ 21

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น