ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

             วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 ภาควิชาพลศึกษา จัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม : สัมมนาหลังการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชา ศษ391 นิสิตหลักสูตร กศ.บ. สาขาวิชาพลศึกษา รหัส 62 ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) หัวข้อเรื่อง "สะท้อนผลหลังการปฏิบัติการสอน/การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์/ปัญหา/แนวทางแก้ไขปัญหา" ในรูปแบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom Meeting

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น