ภาพการประเมินในรูปแบบเข้าร่วมโครงการแบบออนไลน์

              เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัด โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม: สัมมนาระหว่างการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในรูปแบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom Meeting มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความเข้าใจให้ตรงกันระหว่างบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยได้รับเกียรติ รศ.ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา มาเป็นประธาน อีกทั้งได้รับเชิญวิทยากร อาจารย์ ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ บรรยายเรื่อง “การสร้างนวัตกรรมจากสื่อออนไลน์” ก่อนช่วงบ่ายแยกย้ายเข้าสัมมนาย่อยตามกลุ่มสาขาวิชา โดย ประธานหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตและผู้แทนหลักสูตร

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น