ขอแสดงความยินดี

           ขอแสดงความยินดี ชมรมกระบี่กระบอง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒร่วมกับศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและกีฬาไทยโรงเรียนวัดราชบพิธ เข้าร่วมการแข่งขันกระบี่กระบอง ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ตลาดทรงชัย อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ชมรมกระบี่กระบอง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในรุ่น ประชาชนทั่วไปชาย ได้รับรางวัลดังนี้
๑.ประเภทอาวุธดาบสองมือ-ดาบสองมือ ได้รับรางวัลชนะเลิศ นักกีฬาที่แข่งขัน ได้แก่
- นายเมธโชติ อัครไชยสิทธิ์ นิสิตคณะพลศึกษา สาขาวิชาผู้นำนันทนาการ ชั้นปีที่ ๓
- นายยศวันต์ อังสกุลอาภรณ์ นิสิตคณะพลศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ ๑
๒.ประเภทง้าว-ง้าว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นักกีฬาที่แข่งขัน ได้แก่
- นายอดิศร ดาบลาอำ นิสิตคณะพลศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ ๓
- นายยศวันต์ อังสกุลอาภรณ์ นิสิตคณะพลศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ ๑
๓. ประเภทอาวุธอื่น ๆ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นักกีฬาที่แข่งขัน ได้แก่
- นายอดิศร ดาบลาอำ นิสิตคณะพลศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ ๓
- นายเมธโชติ อัครไชยสิทธิ์ นิสิตคณะพลศึกษา สาขาวิชาผู้นำนันทนาการ ชั้นปีที่ ๓
- นายพสิษฐ์ วงค์สวัสดิ์ นักเรียนโรงเรียนวัดราชบพิธ
๔. รางวัลชนะเลิศ รุ่นประชาชนทั่วไป ประเภทคะแนนรวม ชาย

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น