โครงการสัมมนาการออกแบบการสอนโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้พลศึกษา 5 ขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์

          ภาพบรรยากาศ เมื่อเช้าวันที่ 24 มีนาคม 2565 ภาควิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในรายวิชา PET401 SEMINAR IN PHYSICAL EDUCATION ได้จัดโครงการสัมมนา โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 กลุ่มที่ 4 ในหัวข้อ “การออกแบบการสอนโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้พลศึกษา 5 ขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.ดร.ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาเป็นวิทยากร ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom ครั้งนี้ได้รับเกียรติ รศ.ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และขอขอบคุณ อาจารย์ ดร.พิพัฒน์ ตันวิบูลย์วงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษาในโครงการ

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น