การจัดประชุมรายการแข่งขันฟุตซอลระดับอุดมศึกษา ปี 2565 IMANE THAILAND FUTSAL UNIVERSITY LEAGUE 2022

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 ได้มีการจัดประชุมรายการแข่งขันฟุตซอลระดับอุดมศึกษา ปี 2565 IMANE THAILAND FUTSAL UNIVERSITY LEAGUE 2022 ณ อาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี อาจารย์ ดร.อนุศักดิ์ สุคง อาจารย์ภาควิชาพลศึกษา และนายเจนณรงค์ มากกำเนิด ประธานชมรมฟุตซอลอุดมศึกษาพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เป็นผู้ดำเนินรายการ การจัดประชุม การแข่งขันในครั้งนี้มีทีมที่เข้าร่วมทั้งหมด 18 ทีม จาก 18 สถาบัน ที่มีการแจ้งยืนยัน สถาบันที่เข้าร่วมแข่งขัน รายการแข่งขันฟุตซอล "IMANE THAILAND FUTSAL UNIVERSITY LEAGUE 2022"
ช่วงเดือน สิงหาคม - ตุลาคม 2565 ประกอบด้วย
1. มหาวิทยาลัยธนบุรี
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
3. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี
5.มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
6.มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
7.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8.มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง
9.วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
10.มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
11.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
12.มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
13.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
14.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
15.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
16. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
17. มหาวิทยาลัยมหิดล
18. มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น