ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำวารสารคณะพลศึกษา online และ on site ในวันที่ 14 มิถุนายน 2565

          ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำวารสารคณะพลศึกษา online และ on site ในวันที่ 14 มิถุนายน 2565 นำโดยบรรณาธิการวารสาร อาจารย์ ดร.ฉัตรพันธ์ ดุสิตกุล ผู้ช่วยบรรณาธิการ อาจารย์ ดร.ลักษมี ฉิมวงษ์ กองบรรณาธิการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสรี จิรจริยาเวช และกองจัดการ ร่วมกับกองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
วารสารคณะพลศึกษาเป็นวารสารที่เผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัยที่ครอบคลุมศาสตร์ด้านพลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และสาธารณสุขศาสตร์ วัตถุประสงค์การประชุมเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังข้อเสนอแนะ และเตรียมการพัฒนาระบบจัดการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ของวารสารคณะพลศึกษา ในการเข้าสู่ระบบ ThaiJO โดยสาระสำคัญในครั้งนี้ได้รับข้อเสนอแนะ แนวทางการดำเนินงาน จากผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอย่างดียิ่ง เพื่อนำไปพัฒนาการดำเนินการวารสารคณะพลศึกษาต่อไป
ในการนี้ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการ ส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย เข้ามาตีพิมพ์ในวารสารคณะพลศึกษา เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ ผลงานทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการต่อไป

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น