โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปีการศึกษา 2564

            เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 คณะพลศึกษาได้ดำเนินการลงพื้นที่ชุมชน ณ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ เพื่อประสานความร่วมมือกับเครือข่ายภายนอกในการดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปีการศึกษา 2564
ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพญาดา สังข์ทอง พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ชาญกิจ คำพวง เข้าร่วมพูดคุย นัดหมาย และสำรวจสถานที่ เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะดำเนินกิจกรรมโครงการสร้างเสริมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพที่ดี ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ โดยจะจัดขึ้นครั้งที่ 1 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ซึ่งได้รับข้อมูลและความร่วมมือจากทางโรงเรียนเป็นอย่างดี

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น