โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ปีการศึกษา 2565

            ภาควิชาพลศึกษา ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ปีการศึกษา 2565 ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ระหว่างวันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2565 ณ ค่ายลูกเสือไพรพนา อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา PE206 BOY SCOUTS AND THE YOUTH RED CROSS ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้มีความรู้ ความเข้าใจ ต่อกระบวนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญอย่างถูกต้อง และเพื่อให้นิสิตได้มีวุฒิผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) อีกทั้งสามารถนำความรู้จากที่ได้รับจากการอบรมครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ในภายภาคหน้า โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพญาดา สังข์ทอง เป็นอาจาร์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบโครงการ

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม คลิก

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น