ภาพบรรยากาศ การสัมมนาระหว่างการปฏิบัติการสอน


ภาพบรรยากาศ การสัมมนาระหว่างการปฏิบัติการสอน หัวข้อ “แนวทางการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนและการวิจัยในชั้นเรียน” รายวิชา ศษ 592 การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 ณ อาคาร 14 ชั้น 4 ห้อง 405 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโร ประสานมิตร
ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม คลิก

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น