นิสิต
นิสิตปัจจุบัน

ข่าวสารและกิจกรรมที่น่าสนใจดูทั้งหมด

16 มิ.ย. - 31 พ.ค. 2565
ปริญญาตรี

การจัดประชุมรายการแข่งขันฟุตซอลระดับอุดมศึกษา ปี 2565 IMANE THAILAND FUTSAL UNIVERSITY LEAGUE 2022

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 ได้มีการจัดประชุมรายการแข่งขันฟุตซอลระดับอุดมศึกษา ปี 2565  ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด

16 มิ.ย. - 31 พ.ค. 2565
ปริญญาตรี

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปีการศึกษา 2564

คณะพลศึกษาได้ดำเนินการลงพื้นที่ชุมชน ณ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ เพื่อประสานความร่วมมือกับเครือข่ายภายนอกในการดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปีการศึกษา 2564

04 ก.ค. - 16 พ.ค. 2565
ปริญญาตรี

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สัมมนาหลังปฏิบัติการสอน 2

คณะพลศึกษา จัดกิจกรรมโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สัมมนาหลังปฏิบัติการสอน 2 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สนธยา สีละมาด ให้เกียรติมาร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานและ คณาจารย์เข้าร่วมพิธีเปิด

08 ส.ค. - 31 ส.ค. 2565
ปริญญาตรี

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม : สัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอน 1

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม : สัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอน 1 เรื่อง “แนวทางการสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางสุขศึกษาและพลศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน” (รายวิชา ศษ591)

10 ส.ค. - 30 มิ.ย. 2565
ปริญญาตรี

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอน

ภาพบรรยากาศ โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอน วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 (รายวิชา ศษ491)  (รายวิชา ศษ591)

19 ก.ย. - 19 พ.ค. 2565
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ ดร.ภาณุ กุศลวงศ์ อาจารย์ภาควิชาพลศึกษา

ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย ให้ดำรงตำแหน่งคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานกีฬามวยไทย ด้านมาตรฐานการจัดการค่ายมวยไทย

28 พ.ย. - 01 ก.ย. 2565
ปริญญาตรี

กิจกรรม PE SWU Be Active Be Healthy กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทางสุขภาพ

กิจกรรม PE SWU Be Active Be Healthy กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทางสุขภาพ  โดยมีอาจารย์ ดร.พิพัฒน์ ตันวิบูลย์วงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต กล่าวเปิดงาน

29 พ.ย. - 20 มิ.ย. 2565
ปริญญาตรี

โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ปีการศึกษา 2565

โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ปีการศึกษา 2565 ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 

22 ธ.ค. - 31 มี.ค. 2565
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์ อดีตอาจารย์ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา มศว

ได้รับรางวัลบุคลากรทางการกีฬาดีเด่น รางวัลผู้ตัดสินดีเด่น ในฐานะประธานคณะกรรมการผู้ชี้ขาด/ผู้ตัดสิน ของสหพันธ์มวยสากลนานาชาติ:IBA วันกีฬาแห่งชาติ 16 ธันวาคม 2565 ประจำปี 2565

26 ธ.ค. - 29 ก.ย. 2565
ปริญญาตรี

ภาพบรรยากาศ การสัมมนาระหว่างการปฏิบัติการสอน

 หัวข้อ “แนวทางการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนและการวิจัยในชั้นเรียน” รายวิชา ศษ 592 การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 ณ อาคาร 14 ชั้น 4 ห้อง 405 มศว