นิสิต
นิสิตปัจจุบัน

ข่าวสารและกิจกรรมที่น่าสนใจดูทั้งหมด

08 ส.ค. - 31 ส.ค. 2565
ปริญญาตรี

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม : สัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอน 1

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม : สัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอน 1 เรื่อง “แนวทางการสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางสุขศึกษาและพลศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน” (รายวิชา ศษ591)

10 ส.ค. - 30 มิ.ย. 2565
ปริญญาตรี

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอน

ภาพบรรยากาศ โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอน วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 (รายวิชา ศษ491)  (รายวิชา ศษ591)

28 พ.ย. - 01 ก.ย. 2565
ปริญญาตรี

กิจกรรม PE SWU Be Active Be Healthy กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทางสุขภาพ

กิจกรรม PE SWU Be Active Be Healthy กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทางสุขภาพ  โดยมีอาจารย์ ดร.พิพัฒน์ ตันวิบูลย์วงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต กล่าวเปิดงาน

29 พ.ย. - 20 มิ.ย. 2565
ปริญญาตรี

โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ปีการศึกษา 2565

โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ปีการศึกษา 2565 ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 

26 ธ.ค. - 29 ก.ย. 2565
ปริญญาตรี

ภาพบรรยากาศ การสัมมนาระหว่างการปฏิบัติการสอน

 หัวข้อ “แนวทางการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนและการวิจัยในชั้นเรียน” รายวิชา ศษ 592 การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 ณ อาคาร 14 ชั้น 4 ห้อง 405 มศว

28 มี.ค. - 31 ส.ค. 2566
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.ภาณุ กุศลวงศ์ อาจารย์ภาควิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่ ได้รับการแต่งตั้งจากสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทยเป็น ผู้ฝึกสอนด้านสมรรถภาพทางกาย เพื่อฝึกซ้อมให้กับนักกีฬาคิกบ็อกซิ่งทีมชาติไทยที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 2023