ข่าวสารและกิจกรรม
22 ก.พ.
ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส กรุงเทพมหานคร แหล่งเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่

ดร.อนงค์ หาญสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา มศว ได้นำนิสิตสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 42 คน ศึกษาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส โดยมีการเผยแพร่ความรู้ในหลากหลายรูปแบบ ผ่านสื่อการเรียนรู้ นิทรรศการเพื่อการเรียนรู้ต่างๆ เช่น นิทรรศการความสุขไม่รู้จบ การเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ

อ่านต่อ..
26 ก.พ.
โครงการบริหารจัดการขยะรีไซเคิล ของเครือข่ายนิสิตสาธารณสุขศาสตร์ มศว องครักษ์ ปีที่ 3

ผศ.นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ เป็นประธานเปิดงานโครงการบริหารจัดการขยะรีไซเคิล ของเครือข่ายนิสิตสาธารณสุขศาสตร์ มศว องครักษ์ ปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการการคัดแยกขยะ และการจัดการขยะที่ถูกต้อง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนารูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการธนาคารขยะรีไซเคิล กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ แม่บ้าน นิสิต มศว ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์

อ่านต่อ..
กิจกรรมที่น่าสนใจ
วีดิทัศน์
ไม่มีข้อมูล