เกี่ยวกับภาควิชา
สารจากหัวหน้าภาควิชา

                    ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มุ่งเน้นการสอนให้นิสิตทุกคนได้เรียนรู้จริง ปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงในวิชาชีพ โดยคณาจารย์ที่มีความรู้ ความสามารถ ในด้านการสอน การทำวิจัย

                     ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ เน้นพัฒนาศักยภาพนิสิตในด้านวิชาการเคียงคู่กับด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้นิสิตมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อให้นิสิตสามารถนำความรู้ที่ได้นำไปพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคม และพัฒนาประเทศให้ถูกต้องเหมาะสมต่อไป

อาจารย์ ดร.ปรัชญ์ อินทรศักดิ์สิทธิ์
หัวหน้าภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์