อาจารย์ ดร.พานิชย์ ยามชื่น

บุคลากรสายวิชาการ

อาจารย์

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
โทรศัพท์ 02-6495000 ต่อ 27003
อีเมล
ที่อยู่

ห้องพักเลขที่ 310  อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
เวลาให้คำปรึกษา จันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.30-18.00

Open all section

- ปริญญาเอก : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขา เภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2560
- ปริญญาตรี : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2553

พ.ศ. 2560 : รางวัล Poster presentation Popular Vote งานประชุมวิชาการ คปก. ครั้งที่ 18
พ.ศ. 2558-2559 : Intern PhD student at The University of Illinois at Chicago (UIC), Department of Anatomy and Cell biology, Faculty of Medicine, USA
พ.ศ. 2557 : Attendance at Eberhard Karls University of Tübingen, Germany, developed in cooperation with the German Academic Exchange Service (DAAD)
พ.ศ. 2555-2560 : เป็นนักศึกษาทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 15 : เป็นนักศึกษาทุนนวัตกรรมทางเคมี (The Center of Excellence For Innovation Chemistry (PERCH-CIC), Thailand
พ.ศ. 2553-2554 : นักวิชาการสาธารณสุข ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

- การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
- สุขภาพจิตและการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ
- โภชนาการสาธารณสุข
- กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์
- เทคโนโลยีสาธารณสุขและคอมพิวเตอร์สำหรับสาธารณสุขชุมชน
- เภสัชสาธารณสุข

- Public health and Biostatistics
- Herbs and Natural products
- Neuroinflammation Neurodegeneration
- Neurochemistry: molecular, cellular and biochemistry
- Pharmacology and Toxicology
- Lipid metabolism
- Antioxidant

บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิง APA 6th edition)

1. Yamchuen P., Chaiwiang N., Lapphanichayakool P., Ingkaninan K., and Limpeanchob N. (2017). Neuroprotective effect of Bacopa monnieri extract on oxidized low density lipoprotein induced-neurotoxicity in SH-SY5Y Neuroblastoma cells. Thai Journal of Pharmacology. 39(1), 5-18. (TCI 1)
2. Yamchuen, P., Jeenapongsa, R., Nudmamud-Thanoi. S., & Limpeanchob, N. (2017). Low density lipoprotein increases amyloid precursor protein processing to amyloidogenic pathway in differentiated SH-SY5Y cells. Biologia Section Cellular and Molecular biology, 72/2,238-244. (IF=0.88)
3. Yamchuen P., Aimjonggjun S. and Limpeanchob N. (2014). Oxidized low density lipoprotein increases acetylcholinesterase activity correlating with reactive oxygen species production. Neurochemistry International, 78, 1–6. (IF 2.63)

ผลงานวิจัยเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิง APA 6th edition)

1. Yamchuen P., Chaiwiang N., Ingkaninan K., and Limpeanchob N. (2016). Neuroprotective effect of Bacopa monnieri extracts and its constituent compounds on oxidized low density lipoprotein induced neurotoxicity in culture. The 13th Asia Pacific Federation of Pharmacologists (APFP) Meeting “ New Paradigms in Pharmacology for Global Health”, Berkeley Hotel Pratunam, Bangkok, Thailand. p200 (Abstract and poster presentation)
2. Yamchuen P and Limpeanchob N. (2014). Effect of oxidized low density lipoprotein on amyloid precursor protein processing in SH-SY5Y neuroblastoma cells. The 4th International Biochemistry and Molecular Biology Conference, Bangkok, Thailand. p181. (Abstract and poster presentation)
3. Yamchuen P and Limpeanchob N. (2013). Oxidized low density lipoprotein induces oxidative stress and decreases activation of CREB in neuroblastoma cells. The 8th International Congress on Chemistry for Innovation (PERCH-CIC Congress VIII), Chonburi, Thailand. p218. (Abstract and poster presentation)
4. Yamchuen P and Limpeanchob N. (2013). Oxidized low density lipoprotein induces oxidative stress and decreases activation of CREB in human SH-SY5Y neuroblastoma cells. Proceeding to the 35th Pharmacological and Therapeutic Society of Thailand Meeting, Phitsanulok, Thailand. p24. (Abstract and poster presentation)
5. Yamchuen P and Limpeanchob N. (2012). Oxidized low density lipoprotein induces oxidative stress and reduces activation of CREB in neuroblastoma cells. Proceeding of the 38th Congress on Science and Technology of Thailand, Chiang Mai, Thailand. p204. (Proceeding)