อาจารย์ ดร.พัชรี เนียมศรี

บุคลากรสายวิชาการ

อาจารย์

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
ไม่มีข้อมูล
อีเมล
ไม่มีข้อมูล
ที่อยู่

อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
เวลาให้คำปรึกษา จันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.30-18.00

Open all section

3.1 ปริญญาที่ได้รับ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุข วิชาเอก มานุษยวิทยาการแพทย์/ สาธารณสุขและสุขภาพ สถานศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่สำเร็จการศึกษา 2557
3.2 ประกาศนียบัตรการวิจัยทางสังคมสถานศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่สำเร็จการศึกษา 2544
3.3 การศึกษามหาบัณฑิต จิตวิทยาพัฒนาการ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ปีที่สำเร็จการศึกษา 2541
3.4 พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ สมทบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

- ปีพ.ศ. 2532 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้เริ่มทำงานรับราชการ ครั้งแรกในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ระดับ 3 โรงพยาบาลวชิรพยาบาล กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2532 ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นพยาบาลให้การดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยด้านอายุรกรรม เป็นระยะเวลา 9 ปี
- ปีพ.ศ. 2552 ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปีพ.ศ. 2563 ปฎิบัติงานและทำงานใช้ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ปฎิบัติงานตำแหน่ง นักวิชาการพยาบาล ระดับชำนาญการพิเศษ กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีงานภารกิจรับผิดชอบหลัก คืองานพัฒนามาตรฐานและระบบคุณภาพบริการ ดูแล สนับสนุน ให้สถานบริการและชุมชน มีการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ประกันคุณภาพการพยาบาล และ การประเมินคุณภาพการพยาบาลภายนอก รวมทั้งงานการนิเทศพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ของสถานบริการ และชุมชน ของเขตสุขภาพ ในบทบาทนักวิชาการพยาบาลผู้นิเทศด้านการพยาบาลพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1 ภาคเหนือตอนบน (8 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน)
- ปีพ.ศ. 2563 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และได้รับ การคัดเลือกในตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์ จึงลาออกจากการรับราชการ และมาปฎิบัติงานภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จนถึงปัจจุบัน

- สุขภาพจิตและการให้คำปรึกษาสุขภาพ
- การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
- การดูแลทางการแพทย์ขั้นพื้นฐาน

- สังคม และวัฒนธรรมการเจ็บป่วย และสุขภาพ
- สุขภาพผู้หญิง
- การวิจัยเชิงคุณภาพ /มานุษยวิทยาการแพทย์ สาธารณสุข และสุขภาพ

- Niamsri, P & Boonmonkon, P (2017). Bio-power, medical gaze and negotiation: Narrative experiences of anti-aging practices among Thai women. Kasetsart Journal of Social Sciences, 38 (1), 62-67.

- ที่ปรึกษาชมรมพยาบาลจิตเวชและยาเสพติด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- ประเมินบทความวารสาร กอง/กรม กระทรวงสาธารณสุข
- คณะกรรมการวิพากษ์การนำเสนอผลงานประเภท โปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการด้านสาธารณสุข