อาจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ แสนทวี

บุคลากรสายวิชาการ

อาจารย์

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
ไม่มีข้อมูล
อีเมล
ที่อยู่

ห้องพัก 207 อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
เวลาให้คำปรึกษา จันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.30-18.00

Open all section

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2562
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2556

อ.ดร.ณัฐพงศ์ แสนทวี ได้รับบรรจุเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปี พ.ศ.2563 ในปีพ.ศ. 2556 สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) เอกอนามัยสิ่งแวดล้อม (เกียรตินิยมอันดับ ๑) จากคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภายหลังสำเร็จการศึกษา ในปีพ.ศ. 2557 ได้สมัครเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) จากคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาและการทำวิจัยตลอดระยะเวลาที่ศึกษาเป็นเวลา 5 ปี จากทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต มจธ. และได้รับคำปรึกษาแนะนำแนวทางการทำวิจัยจากอาจารย์ที่ปรึกษา ห้องปฏิบัติการ Remediation (RMT Laboratory) เป็นอย่างดี ในการทำวิจัยมีความสนใจเรื่องการบำบัดมลพิษอากาศ เทคโนโลยีบำบัดกลิ่น ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่องการบำบัดกลิ่นคาวปลาโดยใช้วัสดุดูดซับทางธรรมชาติ มีการใช้ประโยชน์จากเชื้อจุลินทรีย์เพื่อย่อยสลายสารอินทรีย์ที่ก่อให้เกิดกลิ่นในระบบกรองชีวภาพ (Biofilter) ในช่วงสุดท้ายของการทำดุษฎีนิพนธ์ปีที่ 5 ได้เดินทางไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์การการทำวิจัยในต่างประเทศ ที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม (Department of Civil and Environmental Engineering) มหาวิทยาลัยเนวาดา เมืองลาสเวกัส (University of Nevada, Las Vegas) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 6 เดือน หลังจากนั้นได้กลับมาสอบดุษฎีนิพนธ์สำเร็จในปีพ.ศ.2562

PH102 Physics for Public Health ฟิสิกส์ทางการสาธารณสุข
PH212 Environmental Health for Public Health อนามัยสิง่แวดล้อมสำหรับสาธารณสุขชุมชน
PH222 Environmental Chemistry เคมีสิ่งแวดล้อม
PH229 Air Pollution Control การควบคุมมลพิษอากาศ
PH231 Environmental Health for Occupational Health and Safety อนามัยสิง่แวดล้อมสำหรับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
PPH332 AIR POLLUTION CONTROL การควบคุมมลพิษทางอากาศ
PPH434 INDEPENDENT STUDY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
PPH435 SEMINAR IN ENVIRONMENTAL HEALTH สัมมนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
PPH451 FIELD EXPERIENCE การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

การบำบัดมลพิษทางอากาศ, เทคโนโลยีบำบัดกลิ่น

บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิง APA 6th edition)

Santawee, N., Treesubsuntorn, C., & Thiravetyan, P. (2019). Lignin and holocellulose from coir pith involved in trimethylamine (fishy odor) adsorption. Journal of Environmental Sciences, 79, 43-53.

Santawee, N., Treesubsuntorn, C., & Thiravetyan, P. (2019). Using modified coir pith–glucose syrup beads inoculated with Bacillus thuringiensis as a packing material in trimethylamine (fishy odor) biofilter. Atmospheric Pollution Research, 10(4), 1312-1319.

Dolphen, R., Treesubsuntorn, C., Santawee, N., Setsungnoen, A., & Thiravetyan, P. (2019). Modified coir pith with glucose syrup as a supporter in non-external nutrient supplied biofilter for benzene removal by Bacillus megaterium. Environmental Technology, 1-12.

- อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนิสิตคณะพลศึกษา