อาจารย์กิตติ โพธิ์เย็น

บุคลากรสายวิชาการ

อาจารย์

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
02 649 5000 ต่อ 22522
อีเมล
ที่อยู่

คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

Open all section

ปริญญาตรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) จากมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ..2539

นิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคาแหง ปี พ..2543

แพทย์แผนไทยบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี พ..2551

ศิลปศาสตรบัณฑิต(สังคมวิทยาและจิตวิทยา) จากมหาวิทยาลัยรามคาแหง ปี พ..2554

ปริญญาโท

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อาชีวเวชศาสตร์) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ..2544

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี พ..2558

ปริญญาเอก

กาลังศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมปัจจัยมนุษย์และการยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภายหลังจากจบปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากมหาวิทยาลัยมหิดลและวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาอาชีวเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน บริษัท ซิโนไทย เอ็นจินิริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ. ระยอง ปี 2539 – 2540 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับวิชาชีพ โครงการก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมี นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด บริษัท โตโยไทย คอร์ปอเรชั่น จากัด จ. ระยอง ปี 2540 – 2542 นักวิชาการแรงงาน 3-6 กองตรวจความปลอดภัย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ปี 2541 – 2548 นิติกร 6 สานักงานคดีแรงงาน สานักงานอัยการสูงสุด 2548 – 2550 ผู้ช่วยเลขานุการและอนุกรรมการยกร่างพรบ.ความปลอดภัยฯ กฎกระทรวงแรงงานในส่วนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ยวกับที่อับอากาศ บริหารองค์กร รังสีชนิดก่อไอออน และความเย็น อนุกรรมการตรวจสถานประกอบกิจการดีเด่นระดับประเทศ ของกระทรวงแรงงาน ตั้งแต่ 2542 -2548 อาจารย์พิเศษสอนวิชากฎหมายความปลอดภัยในการทางาน การประเมินความเสี่ยง โรคจากการทางาน การยศาสตร์ พิษวิทยาอุตสาหกรรม แก่นักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ

กฎหมายความปลอดภัยในการทางานของโครงการอบรมพนักงานตรวจความปลอดภัยในการทางานทั่วประเทศ ตั้งแต่ ปี 2545-2549 เป็นวิทยากรในหลักสูตร จป. ระดับบริหาร (หมวด1-3) จป.ระดับหัวหน้างาน(หมวด1-4) จป.ระดับเทคนิค (หมวด1และ2) คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (หมวด1-3)ของหน่วยฝึกอบรม บริษัท ที่ปรึกษาวิชาการและฝึกอบรมคงจิตรมั่น จากัด และบริษัท เลิร์นนิ่งแอนด์โกรธ จากัด ที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรับรอง บรรยายให้กับบริษัทในเครือเซ็นทรัล เครือซีเมนต์ไทย เครือซีพี เครือสหยูเนี่ยน กปภ. กปน. บริษัท ยูนิลิเวอร์ไทย จากัด บริษัท อีซูซุ จากัด บริษัท ไทยซัมมิท จากัด บริษัทกระเบื้องตราเพชร จากัด บริษัทสมบูรณ์กรุ๊ป จากัด บริษัท ไทยเรดิเอเตอร์ จากัด บริษัท ไวไว จากัด บริษัท แมกซีส จากัด ตั้งแต่ปี 2545 – 2558

  1. กฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยในการทางาน
  2. การประเมินความเสี่ยงทางอาชีวอนามัย
  3. การยศาสตร์
  4. สร้างเสริมความปลอดภัย
  5. ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
  6. การป้องกันและควบคุมอัคคีภัยและสารเคมี
  7. สัมมนาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  8. เทคโนโลยีความปลอดภัยในอุตสาหกรรม
  9. กระบวนการผลิตและอันตรายในอุตสาหกรรม
  10. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

- การยศาสตร์

- กฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยในการทางาน

- การประเมินความเสี่ยงทางอาชีวอนามัย

- การป้องกันและระงับอัคคีภัยและสารเคมีอันตราย

- การจัดการการรุกล้ำจากน้ำเค็ม, การจัดการขยะมูลฝอย, การจัดการของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม 

ผลงานทางวิชาการ

1. Intarasaksit P, Pitaksanurat S.Factors influencing Appropriate Management of Household Hazardous Waste in Nakhon Nayok, Thailand: A multilevel analysis. J Air Waste Manage. 2019; 69(3): 131-9.
2. Intarasaksit P, Chaiyarit J. Factors influencing appropriate management of household waste in developing country. Asia-Pac J Sci Technol. 2021 Mar 26;26(01):APST-26-01-06 (7 pages).
3. Chaiyarit J, Intarasaksit P. Household hazardous waste characterization and quantification at source in Thailand. J Air Waste Manag Assoc. 2021 Mar 25;0(ja):null.
4. Intarasaksit P, Pitaksanurat S.Association between household hazardous products use and household hazardous waste management in Thailand.In:Ramadhan Tosepu editors. ICPH 2018. Proceeding of the 1st International Conference on Public Health ICPH 2018; 2018 Jan 21; Southeast Sulawesi, Indonesia; 2018. p. 64.
5. Intarasaksit P. Knowledge and behavior of solid waste management in Nakhon Nayok Province. The proceeding of “Research and Social Devotion” In Commemoration of the 50th Anniversary of Khon Kaen University, Thailand. 2014
6. ปรัชญ์ อินทรศักดิ์สิทธิ์, จตุรพักตร์ เสนาเจริญ, พรนภา ปิยวาทโสภณ, และอัมฤตยา อภิญ. (2560, มกราคม-เมษายน). ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการจัดการมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์). วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย. 31(1): 97–103.
7. ทรงพล ต่อนี, นรุตตม์ สหนาวิน, สิงหา จันทน์ขาว, ปรัชญ์ อินทรศักดิ์สิทธิ์ และจิราวรรณ ตอฤทธิ์. (2558). ผลของกิจกรรมสุขศึกษาโดยประยุกต์การมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของประชาชนตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก. วารสารคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8. สุเทพ ศิลปานันทกุล, ปรัชญ์ อินทรศักดิ์สิทธิ์, พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์ และไกรชาติ ตันตระการอาภา (2560). Uptake of Copper and Zinc in Lettuce (Lactuca sativa L.) Planted in Sida Soil and Lignite Bottom Ash Mixtures. Naresuan University Journal: Science and Technology. (25)3: 31-42.
9. ปรัชญ์ อินทรศักดิ์สิทธิ์, พรทิพย์ ธรรมไพศาล และณัตฐิตา เอมกลิ่น. (2553). การบำบัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนทองแดง โดยใช้ผักตบชวาและผักบุ้ง. การประชุม มอบ.วิจัย ครั้งที่ 4 เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceeding) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่มที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 9-10 สิงหาคม 2553. หน้า 166 – 169
10. ปรัชญ์ อินทรศักดิ์สิทธิ์. (2554). การจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. การประชุม มอบ.วิจัย ครั้งที่ 5 เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceeding) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 4 -5 สิงหาคม 2554. หน้า 51 - 56
11. กนกวรรณ น้อยแก้ว, กาญจน์กมล รักซ้อน, สิริเกศน์ สืบสนธิ์ และ ปรัชญ์ อินทรศักดิ์สิทธิ์. (2563). การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดเศษอาหารในโรงอาหารหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานระดับชาติ. โครงการวันวิชาการคณะพลศึกษา นวัตกรรมสุขภาพและกีฬา ครั้งที่ 2 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. หน้า 164-171

- สามัญสมาชิก เนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์

- สามัญสมาชิก สภาทนายความในพระบรมราชูปภัมภ์

- สมาชิกสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทางาน

- สมาชิกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยในการทางาน

- สมาชิกชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานแห่งประเทศไทย

- สมาชิกสมาคมการยศาสตร์ไทย

- สมาชิกชมรมแพทย์แผนไทย

- สมาชิกชมรมเภสัชกรรมไทย

- ที่ปรึกษาและให้คาแนะนากฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางานแก่บริษัทมหาชน บริษัท ห้างหุ้นส่วน และจป.ระดับวิชาชีพ

- ที่ปรึกษาและให้คาแนะนากฎหมายกองทุนเงินทดแทน กองทุนประกันสังคมแก่กลุ่มผู้ใช้แรงงาน กลุ่มนายจ้างต่างๆ

- งานอดิเรกยามว่าง สนใจอ่านหนังสือ ท่องเที่ยวธรรมชาติ เดินป่า จักรยาน ศึกษาสมุนไพรไทย หลักเภสัชกรรมและเวชกรรมไทย ให้บริการปรึกษาคดีแรงงานเป็นวิทยาทานแก่ทุกคน