อาจารย์ ดร.ปรัชญ์ อินทรศักดิ์สิทธิ์

บุคลากรสายวิชาการ

หัวหน้าภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
ไม่มีข้อมูล
ที่อยู่

คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

Open all section

ปริญญาเอก  สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาโท   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี    วิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาตรี    สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

พ.ศ.2556 ถึง ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ. 2551 – พ.ศ.2556 อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Intarasaksit P, Pitaksanurat S.Factors influencing Appropriate Management of Household Hazardous Waste in Nakhon Nayok, Thailand: A multilevel analysis. J Air Waste Manage. 2019; 69(3): 131-9.
Intarasaksit P, Pitaksanurat S.Association between household hazardous products use and household hazardous waste management in Thailand.In:Ramadhan Tosepu editors. ICPH 2018. Proceeding of the 1st International Conference on Public Health ICPH 2018; 2018 Jan 21; Southeast Sulawesi, Indonesia; 2018. p. 64.
Intarasaksit P. Knowledge and behavior of solid waste management in Nakhon Nayok Province. The proceeding of “Research and Social Devotion” In Commemoration of the 50th Anniversary of Khon Kaen University, Thailand. 2014
ปรัชญ์ อินทรศักดิ์สิทธิ์, จตุรพักตร์ เสนาเจริญ, พรนภา ปิยวาทโสภณ, และอัมฤตยา อภิญ. (2560, มกราคม-เมษายน). ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการจัดการมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์). วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย. 31(1): 97–103.
ทรงพล ต่อนี, นรุตตม์ สหนาวิน, สิงหา จันทน์ขาว, ปรัชญ์ อินทรศักดิ์สิทธิ์ และจิราวรรณ ตอฤทธิ์. (2558). ผลของกิจกรรมสุขศึกษาโดยประยุกต์การมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของประชาชนตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก. วารสารคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สุเทพ ศิลปานันทกุล, ปรัชญ์ อินทรศักดิ์สิทธิ์, พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์ และไกรชาติ ตันตระการอาภา (2560). Uptake of Copper and Zinc in Lettuce (Lactuca sativa L.) Planted in Sida Soil and Lignite Bottom Ash Mixtures. Naresuan University Journal: Science and Technology. (25)3: 31-42.
ปรัชญ์ อินทรศักดิ์สิทธิ์, พรทิพย์ ธรรมไพศาล และณัตฐิตา เอมกลิ่น. (2553). การบำบัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนทองแดง โดยใช้ผักตบชวาและผักบุ้ง. การประชุม มอบ.วิจัย ครั้งที่ 4 เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceeding) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่มที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 9-10 สิงหาคม 2553. หน้า 166 – 169
ปรัชญ์ อินทรศักดิ์สิทธิ์. (2554). การจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. การประชุม มอบ.วิจัย ครั้งที่ 5 เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceeding) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 4 -5 สิงหาคม 2554. หน้า 51 - 56

  หนังสือนวัตกรรมในงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในประเทศและต่างประเทศ ผู้ว่าจ้าง สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2562
  การวิเคราะห์ข้อมูล แบบสำรวจสถานการณ์น้ำสะอาด สุขาภิบาล และสุขอนามัยในสถานบริการสาธารณสุขของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2562 ผู้ว่าจ้าง สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2562