อาจารย์ ดร.อิสรี จิรจริยาเวช

บุคลากรสายวิชาการ

อาจารย์

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
ไม่มีข้อมูล
อีเมล
ไม่มีข้อมูล
ที่อยู่

อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
เวลาให้คำปรึกษา จันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.30-18.00

Open all section

- ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาโท : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สิงหาคม 2564 - ปัจจุบัน : อาจารย์อาจารย์ประจำสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พฤษภาคม 2554 - พฤศจิกายน 2563 : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วท.บ.อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

พฤศจิกายน 2552 - เมษายน 2554 : อาจารย์ประจำหลักสูตร วท.บ.สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

- เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร การจัดการคุณภาพน้ำ เทคโนโลยีการควบคุมและบำบัดน้ำเสีย

Jirajariyavech I., Kunnoot S. and Iemthanon K. (2020). Accounting for External Costs in the Allocation of Carbon Emissions Quotas for Selected Industries in Thailand. EnvironmentAsia. Volume 13 No.1, January 2020.

ชนากานต์ สินปรีดี, จเร รุ่งเรืองแย้มใจงาม, คณาภรณ์ ไทยสาครพันธ์, อิสรี จิรจริยาเวช และวรางคณา วิเศษมณี ลี. 2562. ปริมาณโลหะหนักที่ปนเปื้อนในขนมหวานที่มีโกโก้เป็นส่วนประกอบ. ใน:รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 7 "งานวิชาการรับใช้สังคม" : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 12 กรกฎาคม 2562.

ยุวดี สีโส, มาณิการ์ ผาสุก, พรไพร ธรรมมาอ่อน, อิสรี จิรจริยาเวช และ และวรางคณา วิเศษมณี ลี. 2562. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการกจัดตะกั่วในน้ำเสียโดยใช้สารส้มและกัวกัม. ใน: รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 7 "งานวิชาการรับใช้สังคม" : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 12 กรกฎาคม 2562.

พลอยไพริล ภูมิสุทธาผล, อิสรี จิรจริยาเวช และ วรางคณา วิเศษมณี ลี. 2561. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของปูนขาวและโซดาไฟในการกจัดตะกั่วโดยวิธีตกตะกอนทางเคมี. ใน: รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 " งานวิชาการรับใช้สังคม " วันที่ 22 มิถุนายน 2561.

อิสรี รอดทัศนา, เทอดพงศ์ ศรีสุขพันธุ์, กมลทิพย์ รัตนสุวรรณาชัย และ อัญชุลี การดี. 2560. การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์โครงการออกแบบระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองบางกรวย. ใน: รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 " งานวิชาการรับใช้สังคม " เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 26 พฤษภาคม 2560.

อิสรี รอดทัศนา, ปาริชาติ แก้วแสน และ สิริลักษณ์ ปิ่นวัฒนชัย. 2559. การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมฟอกย้อมโดยใช้แผ่นอะลูมิเนียมและเหล็กเป็นอิเล็กโทรดในกระบวนการรวมตะกอนด้วยไฟฟ้า. ใน: รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ วันที่ 23 มิถุนายน 2559.

เทอดพงศ์ ศรีสุขพันธุ์, อิสรี รอดทัศนา, สุชาดา ยางเอน และ กมลทิพย์ รัตนสุวรรณาชัย. 2558. ศักยภาพในการก่อกำเนิดภาระมลพิษทางน้ำของท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา. ใน: รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 28 - 29เมษายน 2558.

อิสรี รอดทัศนา, เทอดพงศ์ ศรีสุขพันธุ์ และ สุชาดา ยางเอน. 2558. การประเมินภาระมลพิษในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา. ใน: รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 28 - 29เมษายน 2558.

อิสรี รอดทัศนา. 2558. มหาวิทยาลัยสีเขียว. วารสาร มฉก.วิชาการ ปีที่ 18 ฉบับที่ 36 มกราคม – มิถุนายน 2558.

Visesmanee L. V., and Rodtusana I. (2015). Lead concentration and factors affecting its fractions in soil around a selected industrial estate. Thammasat International Journal of Science and Technology. Volume 20 No.1, January-March 2015: 29-36

Rodtusana I., (2013). Carbon Footprint for Organization; Huachiew Chalermprakiet University. Journal of Environmental Research. Volume 35 No.2, December 2013: 33-42.

อิสรี รอดทัศนา และ อธิวัตร จิรจริยาเวช. 2553. การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้พลังงานไฟฟ้า กรณีศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. ใน: รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 4. วันที่ 9-10 สิงหาคม 2553. หน้า 145. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.