อาจารย์ ดร.ทรัพย์สตรี แสนทวีสุข

บุคลากรสายวิชาการ

อาจารย์

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
026495000 ต่อ 22522
อีเมล
ที่อยู่

คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

Open all section

พ.ศ. 2557 สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (วิทยานิพนธ์ ระดับดี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2551 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประชากรศาสตร์) (วิทยานิพนธ์ ระดับดี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2549 วิทยาศาสตรบัณฑิต (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยบูรพา 

อาจารย์ ดร.ทรัพย์สตรี  แสนทวีสุข  ได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา สาขาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  และเมื่อปี พ.ศ.2549 ได้เข้าศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาประชากรศาสตร์ จากวิทยาลัยประชากรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ในปี พ.ศ.2550  ระหว่างการศึกษาได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ทุนอุดหนุนการศึกษาจากวิทยาลัยประชากรศาสตร์ และทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์  ประจวบเหมาะ  และจบการศึกษาระดับปริญญาเอกในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ณ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยระหว่างการศึกษาได้รับทุนการศึกษาจาก 1) The Higher Education Research Promotion and National Research University Project of  Thailand, Office of the Higher Education Commission (AS581A-56 and AS1148A)  2) Thai Fogarty ITREOH Center และทุน 90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ทั้งนี้ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2553 และปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ปี พ.ศ. 2557-2559   ปัจจุบัน เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การสอน

1. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY)

2. ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม (INDUSTRIAL SAFETY)

3. สุขศาสตร์อุตสาหกรรม (INDUSTRIAL HYGIENE)

4. การส่งเสริมสุขภาพในการทำงาน (HEALTH PROMOTION AT WORK)

5. การระบายอากาศและการควบคุมมลพิษในโรงงานอุตสาหกรรม (INDUSTRIAL VENTILATION AND POLLUTION CONTROL)

สาขาวิจัยที่สนใจ/ เชี่ยวชาญ

1.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

2.การใช้สารกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร

3.พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน

4.การยศาสตร์

ผลงานทางวิชาการ                

บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิง APA 6th edition)

1.Santaweesuk S, Chapman RS, Siriwong  W. Health Risk Perception of Occupational Hazards among Rice Farmers in Nakhon Nayok Province, Thailand. Journal of Health Research. 2013; 27 (3): 197-200.

2.Sapsatree Santaweesuk, Robert S. Chapman, Wattasit Siriwong. Effects of an Injury and Illness Prevention Program on Occupational Safety Behaviors among Rice Farmers in Nakhon Nayok Province, Thailand. Risk Management and Healthcare Policy. 2014; 7: 51–60.

 ผลงานวิจัยเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิง APA 6th edition)

 Oral Presentation

1.Sapsatree Santaweesuk and Wattasit Siriwong. 2012. Occupational Safety Behavior among Rice Farmers in Nakhon Nayok Province, Thailand. The 4th International Conference in Public Health Among Greater Mekong Sub-Regional Countries. 15-16, September 2012. Kunming, China.

2.Sapsatree Santaweesuk, Robert S. Chapman and Wattasit Siriwong. Health Risk Perception of Occupational Hazards among Rice Farmers in Nakhon Nayok Province, Thailand. The 9th International Conference on Environmental and Public Health Management: Towards Better Health and Well-Being. 2-4, October 2012. Bangkok, Thailand.

3.Sapsatree Santaweesuk, Wattasit Siriwong. Injury and Illness Prevention

Program for Improving Occupational Health Risk Perception and Safety Behaviors among Elderly Rice Farmers  in Nakhon Nayok Province, Thailand. 5th International Conference on Public Health among Greater Mekong Sub-regional Countries 28 - 29 September 2013, Yangon, Myanmar.

4.Sapsatree Santaweesuk. Pesticide Safety Behaviors Among Rice Farmers in Ongkharak, Nakhon Nayok Province Thailand. 20th International Conference on “Medical. Medicine and Health Sciences”. September 12-13, 2016, Singapore.

Poster Presentation

1.Sapsatree Santaweesuk, Wattasit Siriwong, Ratana Somrongthong and Jaran Kongjanda.2012. Injury and illness among agriculturists: The challenges for occupational safety and health promotion in Health Promoting Hospital (HPH). WHO Health Promoting Hospital (HPH) Winter School 2012. 20-23, February 2012, Bangkok, Thailand.

2.Sapsatree Santaweesuk, Wattasit Siriwong. Effects of An Injury and Illness Prevention Program on Occupational Health Risk Perceptions and Safety Behaviors among Female Rice Farmers in Nakhon Nayok Province, Thailand. 5th International Conference on Public Health among Greater Mekong Sub-regional Countries 28 - 29 September 2013, Yangon, Myanmar.

3.Sapsatree Santaweesuk, Wattasit Siriwong. The Effects of Injury and Illness Prevention Program to Improve Occupational Health Risk Perception and Safety Behaviors among Rice Farmers in Nakhon Nayok Province, Thailand. The Global Risk Forum (GRF) Davos One Health Summit 2013, 17-20 November, 2013, Davos, Switzerland.

ตำรา/ หนังสือ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิง APA 6th edition)

1.ทรัพย์สตรี แสนทวีสุข และ วัฒน์สิทธิ์ ศิริวงศ์. 2555.การใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัยต่อคนและสิ่งแวดล้อม: คู่มือสำหรับเกษตรกรและผู้ที่สนใจ. กรุงเทพมหานคร: บริษัท เอเอ็นที ออฟฟิศ เอกซ์เพรส จำกัด. พิมพ์ครั้งที่ 2.ISBN: 978-616-7707-12-9

2.ทรัพย์สตรี แสนทวีสุข และ วัฒน์สิทธิ์ ศิริวงศ์. 2556.รู้ทันพฤติกรรมเสี่ยงในการทำนาข้าว: ป้องกันก่อนเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ.กรุงเทพมหานคร: บริษัท เอเอ็นที ออฟฟิศ เอกซ์เพรส จำกัด. พิมพ์ครั้งที่ 1. ISBN: 978-616-321-723-3

3.เรวดี จงสุวัฒน์, ยุวดี รอดจากภัย, ทรัพย์สตรี แสนทวีสุข และทีมงาน. (2554). การพัฒนาพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ.แผนงานการพัฒนาสถาบันการศึกษาสาธารณสุขให้เป็นองค์กรการสร้างเสริมสุขภาพ (สอส.) ระยะที่ 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.พิมพ์ครั้งที่1. ISBN/ISSN: 978-974-11-1488-7

วิทยากรอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน  ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยในการทำงาน