อาจารย์ ดร.พนิตา คำภูษา

บุคลากรสายวิชาการ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
02-649-5000 ต่อ 22507
อีเมล
ที่อยู่

คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

Open all section

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2554

วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2550

ระหว่างที่เรียนปริญญาตรีได้หยุดพักการเรียนจำนวน 2 ภาคการศึกษา เพื่อเข้าร่วมเรียนแลกเปลี่ยนกับนิสิตมหาวิทยาลัยในประเทศ USA ในหลักสูตร Human development and globalization และกลับมาเรียนต่อ หลังจากจบปริญญาตรีได้เข้าเรียนในระดับ โท-เอก ในสาขาวิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โดยได้รับทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ในปี พ.ศ.2553 ได้ไปศึกษาและทำแลบที่ Queensland research and development institute ณ มหาวิทยาลัย Queensland, Australia เป็นเวลา 1 ปี ในปี 2556 ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ประจำภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย วิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร พร้อมทั้งอาจารย์ประจำภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์

ปรสิตวิทยาสำหรับสาธารณสุขศาสตร์

จุลชีววิทยาสำหรับสาธารณสุขศาสตร์

ภาษาอังกฤษวิชาชีพ

สัตว์ขาข้อและสัตว์ฟันแทะ

Medical parasite

Medical microbiology

Medical malacology

Khampoosa, P. (2017). Enterobius vermicularis infection in 3 to 6 year-old children living in Nakhon Nayok Province. Journal of Faculty of Physical Education, 20(1), 181-190.Kulsantiwong, J., Prasopdee, S., Piratae, S., Khampoosa, P., Thammasiri, C., Suwannatrai, A., . . . Tesana, S. (2015). Trematode Infection of Freshwater Snail, Family Bithyniidae in Thailand. Southeast Asian J Trop Med Public Health, 46(3), 396-405.

Prasopdee, S., Kulsantiwong, J., Piratae, S., Khampoosa, P., Thammasiri, C., Suwannatrai, A., . . . Tesana, S. (2015). Temperature dependence of Opisthorchis viverrini infection in first intermediate host snail, Bithynia siamensis goniomphalos. Acta Trop, 141(Pt A), 112-117. doi:1016/j.actatropica.2013.10.011

Tesana, S., Thabsripair, P., Suwannatrai, A., Haruay, S., Piratae, S., Khampoosa, P., . . . Jones, M. (2014). Parasite surveys and environmental management for prevention of parasitic infection in cultivated Barbonymus gonionotus (Cyprinidae) in fishponds, in an opisthorchiasis endemic area of northeast Thailand. Aquaculture, doi: 10.1016/j.aquaculture.2014.02.031

Kulsantiwong, J., Prasopdee, S., Piratae, S., Khampoosa, P., Suwannatrai, A., Duangprompo, W., . . . Tesana, S. (2013). Species-specific primers designed from RAPD products for Bithynia funiculata, the first intermediate host of liver fluke, Opisthorchis viverrini, in North Thailand. J Parasitol, 99(3), 433-437. doi:1645/GE-3138.1

Tesana, S., Thapsripair, P., Thammasiri, C., Prasopdee, S., Suwannatrai, A., Harauy, S., . . . Malone, J. B. (2012). Effects of Bayluscide on Bithynia siamensis goniomphalos, the first intermediate host of the human liver fluke, Opisthorchis viverrini, in laboratory and field trials. Parasitol Int, 61(1), 52-55. doi:10.1016/j.parint.2011.08.003

Khampoosa, P., Jones, M. K., Lovas, E. M., Srisawangwong, T., Laha, T., Piratae, S., . . . Tesana, S. (2012). Light and electron microscopy observations of embryogenesis and egg development in the human liver fluke, Opisthorchis viverrini (Platyhelminthes, Digenea). Parasitol Res, 110(2), 799-808. doi:10.1007/s00436-011-2557-3

Suwannatrai, A., Suwannatrai, K., Haruay, S., Piratae, S., Thammasiri, C., Khampoosa, P., . . . Tesana, S. (2011). Effect of soil surface salt on the density and distribution of the snail Bithynia siamensis goniomphalos in northeast Thailand. Geospat Health, 5(2), 183-190. doi:10.4081/gh.2011.170

Thammasiri, C., Tesana, S., Suwannatrai, A., Piratae, S., Khampoosa, P., Kulsantiwong, J., . . . Thabsripair, P. (2009). Molluscicidal effects of Bayluscide (niclosamide) on Bithynia siamensis goniomphalos, first intermediate host of liver fluke, Opisthorchis viverrini. KKU Res J (GS), 9(2), 107-117.