อาจารย์ ดร.จิราวรรณ ตอฤทธิ์

บุคลากรสายวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
02-649-5000 ต่อ 27003
อีเมล
ที่อยู่

คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

Open all section

พ.ศ.2557 ปริญญาเอก : ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
พ.ศ.2552 ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ.2549 ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน : อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ. 2556 : ทำวิจัยในหัวข้อ Phytoremediation of Organic Compounds ณ มหาวิทยาลัย The State University of New York เมือง Syracuse รัฐ New York ประเทศสหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2552-2557 : นักศึกษาทุนโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกร่วมในประเทศและต่างประเทศ ปีการศึกษา 2551 (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)

การจัดหาและการสุขาภิบาลน้ำดื่มน้ำใช้
การจัดการน้ำเสีย
การวิเคราะห์น้ำและน้ำเสีย
พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม
การบำบัดสารมลพิษทางชีวภาพ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
การจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสะอาด
สัมมนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ควบคุมปริญญานิพนธ์นิสิตปริญญาตรี

การกำจัดธาตุอาหารในน้ำเสียโดยใช้พืช จุลินทรีย์ และตัวดูดซับ
การบำบัดสารมลพิษในน้ำ
การจัดการน้ำเสีย
การสุขาภิบาลน้ำดื่มน้ำใช้

บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
Torit J., Siangdung W., and Thiravetyan P. (2012). Phosphorus removal from domestic wastewater by Echinodorus cordifolius L. Journal of Environmental Science and Health, Part A, 47, 794-800.

ผลงานวิจัยเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
Oral Presentation
1. Torit J. and Phihusut D. (2018). Phosphorus adsorption from wastewater by golden apple snail shell ash. The 2nd International Conference on Bioresources,Energy, Environment, and Materials Technology, June 10-13, Vivaldi Park, Gangwon Province, Korea.
2. Torit J. (2017). Phosphorus removal from wastewater using eggshell ash. The 10th International Conference on Challenges in Environmental Science &Engineering, November 11-15, Kunming, China.
3. Torit J. (2015). Nitrogen and phosphorus treatment from dormitory wastewater of Srinakharinwirot University Ongkaruk by Acrostichumaureum L. and Eucalyptus globulus Labill. Proceeding of the 3rd International Conference on Advances in Bio-Informatics, Bio-Technology and Environmental Engineering, May 26-27,Birmingham, UK.
4. Torit J. and Thiravetyan P. (2014). Comparison of Echinodorus cordifolius and Sagittaria montevidensis in treatment of domestic wastewater. Proceeding of  International Conference on Latest Scientific Research and Technology, September 13, Thailand.
5. Torit J. and Thiravetyan P. (2014). Using Echinodorus cordifolius augmented with Pseudomonas putida and Flavobacterium oryzihabitans for domestic wastewater treatment. Proceeding of the International Conference on Advances in Environment and Bio-Technology, August 26-27, Hong Kong.
6. Torit J. and Thiravetyan P. (2013). Treatment of phosphorus and nitrogen from domestic wastewater by Echinodorus cordifolius augmented with Pseudomonas putida. The 10th International Phytotechnologies Conference, October 1-4, The Holiday Inn Syracuse-Liverpool-Exit 37, Syracuse, New York, USA.
7. Torit J., Inthorn D., Thiravetyan P., and Incharoensakdi A. (2009). Optimum conditions of zinc removal by Hapalosiphon hibernicus. Proceeding of the 8th National Environment Conference, March 25-27, Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima, Thailand.

ตำราและบทความ
นรุตตม์ สหนาวิน และจิราวรรณ ตอฤทธิ์ (2555) ปรากฏการณ์ยูโทรฟิเคชัน วารสารคณะพลศึกษา