เกี่ยวกับภาควิชา
สิ่งอำนวยการเรียนรู้

ปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คือ “พัฒนาความรู้ ควบคู่การปฏิบัติ สู่มาตรฐานวิชาชีพ” Develop knowledge and practice achieving professional standard

ดังนั้นเพื่อให้นิสิตสาธารณสุขศาสตร์ทุกคนบรรลุตามปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรฯ นิสิตทุกคนต้องได้รับการเรียนรู้ด้านการฝึกปฏิบัติอย่างถูกต้อง เหมาะสม ครบถ้วน และทั่วถึง ซึ่งต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ ดังนั้นทางหลักสูตรฯ จึงจัดให้มีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย อุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติที่พอเพียงกับนิสิต และจัดอบรมเสริมให้กับนิสิตอย่างเหมาะสม