เกี่ยวกับภาควิชา
ติดต่อเรา

ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์

คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ห้อง 111 อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร
63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 16
ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 22522
โทรสาร 02-649-5000 ต่อ 22522 
อีเมล infopeswu@g.swu.ac.th