เกี่ยวกับภาควิชา
ประวัติภาควิชา

ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้ทำการเปิดสอนในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มีทั้งสิ้น 3 วิชาเอก ได้แก่ วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน อนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
โดยมีผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected learning outcomes) ที่นิสิตในหลักสูตรต้องบรรลุดังนี้

1.มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติทางด้านสาธารณสุข รวมทั้งแสวงหาองค์ความรู้ทางด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง (Have knowledge in both theoretical and practical in public health)

2.มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีเหตุผล วิเคราะห์ สังเคราะห์ วางแผน แก้ปัญหา และปฏิบัติงานโดยใช้องค์ความรู้ทางด้านสาธารณสุขได้อย่างถูกต้อง (Apply knowledge to diagnose, plan, operate and evaluate based on perspectives in public health problems)

3.มีความสามารถในการเป็นผู้นำและมีความรับผิดชอบในวิชาชีพ สามารถใช้นวัตกรรมและมีความคิดริเริ่ม รวมทั้งพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (Conduct public health research or innovation based on public health problems perspective)
4.มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพทางสาธารณสุข (Behave follow morals and ethics in professional public health)
5.มีความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม (Perform a health communication and apply information technology for public health working)