วิชาการและหลักสูตร
วิชาการและหลักสูตร

           หลักสูตรของภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ มศว มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดำเนินการสอนโดยกลุ่มคณาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ เป็นผู้นำในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานรวมทั้งการสร้างสรรค์การเรียนรู้แนวใหม่ทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ที่พร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม