เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขให้สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชนที่เนื่องมาจากปัญหาสาธารณสุขชุมชน ปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อม และปัญหาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้อย่างเป็นองค์รวม สามารถวางแผนและปฏิบัติงานสาธารณสุขในด้านดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถพัฒนาองค์ความรู้ด้านที่เกี่ยวข้องโดยใช้กระบวนการวิจัย สามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตและรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงและปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ อย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประกอบด้วยวิชาเอกสาธารณสุขชุมชน อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

รายละเอียดหลักสูตร
แสดงทั้งหมด
 • วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

หน่วยกิต

มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์

มศว 145 สุขภาพวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์

มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต

ชว 101 ชีววิทยา 1

ชว 191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1

คม 100 เคมีทั่วไป 1

คม 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

พสธ 102 การสาธารณสุขเบื้องต้น

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

1(0-2-1)

3(3-0-6)

1(0-2-1)

2(2-0-4)

มศว 251 มนุษย์กับสังคม

มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

มศว 141 ทักษะการรู้สารสนเทศ

คณ 113 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

พสธ 101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของ

               มนุษย์

พสธ 111 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

พสธ 112 อนามัยสิ่งแวดล้อม

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

 

3(3-0-6)

3(3-0-6)

 

รวม 19 หน่วยกิต

รวม 21 หน่วยกิต

 • วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

หน่วยกิต

มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์

มศว 145 สุขภาพวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์

มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต

ชว 101 ชีววิทยา 1

ชว 191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1

คม 100 เคมีทั่วไป 1

คม 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

พสธ 102 การสาธารณสุขเบื้องต้น

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

1(0-2-1)

3(3-0-6)

1(0-2-1)

2(2-0-4)

มศว 251 มนุษย์กับสังคม

มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

มศว 141 ทักษะการรู้สารสนเทศ

คณ 113 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

พสธ 101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของ

               มนุษย์

พสธ 111 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

พสธ 112 อนามัยสิ่งแวดล้อม

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

 

3(3-0-6)

3(3-0-6)

 

รวม 19 หน่วยกิต

รวม 21 หน่วยกิต

 • วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

หน่วยกิต

มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์

มศว 145 สุขภาพวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์

มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต

ชว 101 ชีววิทยา 1

ชว 191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1

คม 100 เคมีทั่วไป 1

คม 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

พสธ 102 การสาธารณสุขเบื้องต้น

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

1(0-2-1)

3(3-0-6)

1(0-2-1)

2(2-0-4)

มศว 251 มนุษย์กับสังคม

มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

มศว 141 ทักษะการรู้สารสนเทศ

คณ 113 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์                  สุขภาพ

พสธ 101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของ

             มนุษย์

พสธ 111 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

พสธ 112 อนามัยสิ่งแวดล้อม

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

 

3(3-0-6)

3(3-0-6)

 

รวม 19 หน่วยกิต

รวม 21 หน่วยกิต

 • วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

หน่วยกิต

มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการ

            สื่อสาร 1

ฟส 100 ฟิสิกส์ทั่วไป

พสธ 201 จุลชีววิทยาสำหรับสาธารณสุข

พสธ 211 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

พสธ 203 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 1

พสธ 221 การพัฒนาสาธารณสุขชุมชน

พสธ 222 โภชนาการสาธารณสุข

3(2-2-5)

 

3(3-0-6)

2(1-2-3)

3(3-0-6)

2(1-2-3)

3(3-0-6)

2(2-0-4)

 

มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการ

               สื่อสาร 2

ฟส 180 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป

พสธ 202 ปรสิตวิทยาสำหรับสาธารณสุข

พสธ 212 โรคติดเชื้อและโรคไร้เชื้อ

พสธ 213 การปฐมพยาบาล

พสธ 223 การสื่อสารสุขภาพ

พสธ 224 การจัดองค์กรและเครือข่ายชุมชน                 ด้านสุขภาพ

พสธ 225 ทันตสุขภาพ

พสธ 226 สุขภาพจิตและการให้คำปรึกษาด้าน

             สุขภาพ

3(2-2-5)

 

1(0-2-1)

2(1-2-3)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

2(1-2-3)

2(1-2-3)

 

2(1-2-3)

2(1-2-3)

 

รวม 18 หน่วยกิต

รวม 20 หน่วยกิต

 • วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

หน่วยกิต

มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการ

             สื่อสาร 1

พส 100  ฟิสิกส์ทั่วไป

พสธ 201 จุลชีววิทยาสำหรับสาธารณสุข

พสธ 211 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

พสธ 203 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 1

พสธ 231 การสุขาภิบาลอาหารและความมั่นคง

             ทางอาหาร

พสธ 232 การควบคุมมลพิษทางเสียงและเหตุ

             รำคาญ

3(2-2-5)

 

3(3-0-6)

2(1-2-3)

3(3-0-6)

2(1-2-3)

2(1-2-3)

 

2(1-2-3)

 

มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการ

            สื่อสาร 2

ฟส 180 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป

พสธ 202 ปรสิตวิทยาสำหรับสาธารณสุข

พสธ 212 โรคติดเชื้อและโรคไร้เชื้อ

พสธ 213 การปฐมพยาบาล

พสธ 233 การควบคุมสัตว์ขาข้อและสัตว์ฟัน                 แทะ

พสธ 234 การกำจัดและจัดการสิ่งปฏิกูล

พสธ 235 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม

พสธ 236 การจัดหาและการสุขาภิบาล

             น้ำดื่มน้ำใช้

 

3(2-2-5)

 

1(0-2-1)

2(1-2-3)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

2(2-0-4)

3(3-0-6)

2(2-0-4)

2(2-0-4)

 

รวม 17 หน่วยกิต

รวม 21 หน่วยกิต

 • วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

หน่วยกิต

มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการ

            สื่อสาร 1

พส 100  ฟิสิกส์ทั่วไป

พสธ 201 จุลชีววิทยาสำหรับสาธารณสุข

พสธ 211 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

พสธ 203 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 1

พสธ 241 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม

วิชาเลือกเสรี

3(2-2-5)

 

3(3-0-6)

2(1-2-3)

3(3-0-6)

2(1-2-3)

3(3-0-6)

3

มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการ

               สื่อสาร 2

ฟส 180 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป

พสธ 202 ปรสิตวิทยาสำหรับสาธารณสุข

พสธ 212 โรคติดเชื้อและโรคไร้เชื้อ

พสธ 213 การปฐมพยาบาล

พสธ 242 สุขศาสตร์อุตสาหกรรมขั้นมูลฐาน

พสธ 243 หลักการวิศวกรรมสำหรับงาน                     อาชีว อนามัย ความปลอดภัยและ                 สิ่งแวดล้อม

พสธ 244 กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม                 และอันตราย

3(2-2-5)

 

1(0-2-1)

2(1-2-3)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

 

2(1-2-3)

 

 

รวม 19 หน่วยกิต

รวม 20 หน่วยกิต

 • วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน

ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

มศว 353 มนุษย์กับการใช้เหตุผลและจริยธรรม

พสธ 311 วิทยาการระบาด

พสธ 312 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย

             สาธารณสุข

พสธ 313 การบริหารงานสาธารณสุข

พสธ 321 การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม

พสธ 322 สุขภาพผู้สูงอายุ

พสธ 323 เภสัชสาธารณสุข

พสธ 324 ภาวะผู้นำและการสร้างการมีส่วนร่วม

            ของชุมชน

 

3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

 

3(3-0-6)

2(1-2-3)

2(2-0-4)

3(3-0-6)

2(1-2-3)

 

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ

พสธ 301 ชีวสถิติ

พสธ 314 การวิจัยทางสาธารณสุข

พสธ 325 อนามัยครอบครัว

พสธ 326 การดูแลทางการแพทย์ขั้นพื้นฐาน

พสธ 327 ชุมชนภิวัตน์เพื่อการพึ่งตนเองทาง

             สุขภาพ

พสธ 328 การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนา                   สุขภาพที่ยั่งยืน

พสธ 329 การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น                     สำหรับนักสาธารณสุข

วิชาชีพเลือก

 

3(2-2-5)

2(2-0-4)

3(2-2-5)

2(2-0-4)

3(2-2-5)

2(2-0-4)

 

2(1-2-3)

 

2(2-0-4)

 

2

รวม 21 หน่วยกิต

รวม 21 หน่วยกิต

 • วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม

ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

มศว 353 มนุษย์กับการใช้เหตุผลและจริยธรรม

พสธ 311 วิทยาการระบาด

พสธ 312 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย

             สาธารณสุข

พสธ 313 การบริหารงานสาธารณสุข

พสธ 331 การจัดการขยะมูลฝอย

พสธ 332 การควบคุมมลภาวะทางอากาศ

วิชาชีพเลือก 

 

3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

 

3(3-0-6)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

2

 

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ

พสธ 301 ชีวสถิติ

พสธ 314 การวิจัยทางสาธารณสุข

พสธ 333 การวิเคราะห์น้ำและน้ำเสีย

พสธ 334 การควบคุมมลพิษอากาศใน

            อุตสาหกรรม

พสธ 335 การกำจัดขยะอันตรายและ

            กากอุตสาหกรรม

พสธ 336 การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ               และสิ่งแวดล้อม

พสธ 337 การจัดการสิ่งแวดล้อมและ                         เทคโนโลยีสะอาด

 

 

3(2-2-5)

2(2-0-4)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

 

2(2-0-4)

 

3(3-0-6)

 

3(3-0-6)

 

รวม 20 หน่วยกิต

รวม 22 หน่วยกิต

 • วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

มศว 353 มนุษย์กับการใช้เหตุผลและจริยธรรม

พสธ 311 วิทยาการระบาด

พสธ 312 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย

             สาธารณสุข

พสธ 313 การบริหารงานสาธารณสุข

พสธ 341 พิษวิทยาอาชีวอนามัย

พสธ 342 อาชีวเวชศาสตร์ขั้นมูลฐาน

พสธ 343 การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างทาง                 ด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

 

3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

 

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ

พสธ 301 ชีวสถิติ

พสธ 314 การวิจัยทางสาธารณสุข

พสธ 344 การยศาสตร์

พสธ 345 วิศวกรรมความปลอดภัยในงาน

             อุตสาหกรรม

พสธ 346 การระบายอากาศในงาน                           อุตสาหกรรม

พสธ 347 กฎหมายความปลอดภัย อาชีว                     อนามัยและสภาพแวดล้อมในการ                 ทำงาน

พสธ 348 ปฏิบัติงานทางสุขศาสตร์                           อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

พสธ 349 จิตวิทยาอุตสาหกรรม

 

3(2-2-5)

2(2-0-4)

3(2-2-5)

2(1-2-3)

3(2-2-5)

 

2(2-0-4)

2(2-0-4)

 

2(0-4-2)

 

2(2-0-4)

 

รวม 21 หน่วยกิต

รวม 21 หน่วยกิต

 • วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน

ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

หน่วยกิต

พสธ 401 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 2

พสธ 421 การฝึกปฏิบัติดูแลทางการแพทย์ขั้น

            พื้นฐาน

พสธ 422 การวางแผนและประเมินผล                       สาธารณสุขชุมชน

พสธ 423 เทคโนโลยีสาธารณสุขและ                         คอมพิวเตอร์สำหรับสาธารณสุข                   ชุมชน

พสธ 424 สัมมนาสาธารณสุขชุมชน

พสธ 425 การศึกษาอิสระทางสาธารณสุข

วิชาเลือกเสรี  

2(1-2-3)

2(0-4-2)

 

3(2-2-5)

 

3(2-2-5)

 

2(1-2-3)

1(0-2-1)

6

พสธ 451 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

3(0-9-0)

รวม 19 หน่วยกิต

รวม 3 หน่วยกิต

 • วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม

ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

หน่วยกิต

พสธ 401 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 2

พสธ 431 การจัดการน้ำเสียในอุตสาหกรรม

พสธ 432 การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ                 และสิ่งแวดล้อม

พสธ 433 การเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม

พสธ 434 การศึกษาอิสระด้านอนามัยสิ่ง                     แวดล้อม

พสธ 435 สัมมนาอนามัยสิ่งแวดล้อม

วิชาเลือกเสรี    

2(1-2-3)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

 

2(1-2-3)

1(0-2-1)

2(1-2-3)

6

 

พสธ 451 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

3(0-9-0)

รวม 19 หน่วยกิต

รวม 3 หน่วยกิต

 • วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

หน่วยกิต

พสธ 401 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 2

พสธ 441 สัมมนาด้านอาชีวอนามัยและความ

             ปลอดภัย

พสธ 442 การประเมินและการจัดการความเสี่ยง

             ทางอุตสาหกรรม

พสธ 443 การป้องกันและควบคุมอัคคีภัยและ

             สารเคมีรั่วไหล

พสธ 444 การบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย               และความปลอดภัย 

พสธ 445 มาตรฐานด้านอาชีวอนามัย และ

             ความปลอดภัย

พสธ 446 การศึกษาอิสระด้านอาชีวอนามัยและ

             ความปลอดภัย

วิชาเลือกเสรี

วิชาชีพเลือก

2(1-2-3)

2(1-2-3)

 

2(2-0-4)

 

2(1-2-3)

 

2(2-0-4)

 

2(2-0-4)

 

1(0-2-1)

 

3

2

 

พสธ 451 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

3(0-9-0)

รวม 18 หน่วยกิต

รวม 3 หน่วยกิต

          นิสิตจะได้รับการศึกษาผ่านวิธีการเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย เช่น การบรรยาย การฝึกปฏิบัติการ กิจกรรมกลุ่ม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก เป็นต้น นอกจากนี้ นิสิตจะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านต่าง ๆ เพิ่มเติมผ่านทางการเขียนรายงาน การนำเสนองานโดยวิธีบรรยาย การฝึกปฏิบัติการทั้งในและนอกห้องปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การวิเคราะห์เทคนิคเชิงตัวเลขและสถิติ การศึกษาดูงานในชุมชน องค์กร หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ การเรียนรู้จากการฝึกประสบการณ์ทำงานด้านสาธารณสุขชุมชน อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และนิสิตจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทั้งในและต่างประเทศในชั้นปีที่ 4

          สามารถประกอบอาชีพที่สัมพันธ์กับวิชาเอกที่สำเร็จการศึกษา โดยเป็นนักวิชาการและนักวิชาชีพปฏิบัติด้าน
                   - สาธารณสุขชุมชน
                   - อนามัยสิ่งแวดล้อม
                   - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Our students