รายละเอียดของหลักสูตร
นิสิตของเรา
นางสาวเอ นามสมมติ
หลักสูตร
ภาควิชา
วุฒิการศึกษา

ปีที่ 4

ศึกษาอยู่ระดับ

BSc (Hons)

คุณชัยกร ชมชื่น
หลักสูตร
ภาควิชา
วุฒิการศึกษา

ศิษย์เก่า รุ่นที่ 12

ศึกษาอยู่ระดับ

วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

นางสาวกนกวรรณ วิชัยศรี
หลักสูตร
ภาควิชา
วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายชั้นปีที่ 3

ศึกษาอยู่ระดับ

วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย