โครงการสร้างชุมชนสูงอายุต้นแบบเพื่อการสร้างสุขภาวะองค์รวม ด้วยวิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทยเพื่อสุขภาพ (ปีที่ 4)

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 อาจารย์ ดร.อนงค์ หาญสุกล หัวหน้าโครงการ กล่าวรายงานให้ประธาน และได้รับเกียรติจากนายวิชัย บุญมี นายอำเภอบ้านนา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “การจัดเวทีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินผลโครงการ” โครงการสร้างชุมชนสูงอายุต้นแบบเพื่อการสร้างสุขภาวะองค์รวม ด้วยวิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทยเพื่อสุขภาพ (ปีที่ 4) เพื่อให้บริการวิชาการทางสุขภาพแบบบูรณาการแก่ผู้สูงอายุและประชาชนในชุมชน สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาสุขภาพของคนในชุมชนเพื่อการสร้างสุขภาวะองค์รวม ด้วยวิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทยเพื่อสุขภาพ เพื่อสร้างชุมชนสูงอายุต้นแบบ ครั้งนี้ยังเป็นการเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาอย่างเป็นทางการ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น