การพัฒนาองค์ความรู้และสร้างความเข้าใจ ด้านการจัดการขยะชุมชนที่ต้นทางให้แก่เครือข่าย ทสม. รุ่นที่ 2

                     อาจารย์ ดร.อนงค์ หาญสุกล อาจารย์ประจำภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย “การพัฒนาองค์ความรู้และสร้างความเข้าใจ ด้านการจัดการขยะชุมชนที่ต้นทางให้แก่เครือข่าย ทสม.” รุ่นที่ 2 แบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM Cloud Meeting‪s‬ ที่ผ่านมา