ขอแสดงความยินดี

          ขอแสดงความยินดี ผลงานวิชาการของ อาจารย์ ดร.ทรัพย์สตรี แสนทวีสุข อาจารย์ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา ได้รับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ (ฐานข้อมูล Scopus) จากสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย โดยได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Health Research ปี 2020, Volume 34 Issue 5, หน้า 379-387 เรื่อง Knowledge, attitude and practice of pesticide use and serum cholinesterase levels among rice farmers in Nakhon Nayok Province, Thailand

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น