ขอแสดงความยินดี


          ขอแสดงความยินดี ผลงานวิชาการของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรุตตม์ สหนาวิน ที่ได้ตีพิมพ์งานวิจัยเรื่อง A health impact assessment of long-term exposure to particulate air pollution in Thailand ในวารสาร Environmental Research Letters ซึ่งเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น