ขอแสดงความยินดี

           ขอแสดงความยินดี อาจารย์ ดร.ปรัชญ์ อินทรศักดิ์สิทธิ์ ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ในฐานะหัวหน้าแผนงานวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน : กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.) ประจำปีงบประมาณ 2564
ในแผนงานวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ประสบปัญหาการรุกล้ำจากน้ำเค็มอย่างยั่งยืนด้วยระบบ Internet of things
โดยแผนงานวิจัยนี้เป็นการวิจัยร่วมกันระหว่างนักวิจัยจาก คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น