บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ การใช้ยา และสมุนไพรที่ถูกต้องและเหมาะสมในผู้สูงอายุ ผ่านแอพพลิเคชั่นซูม

           เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 รายวิชา สธ214 สุขภาพผู้สูงอายุ (PH 214 : Health Aspects of Aging) ซึ่งเป็นรายวิชาของ อาจารย์ ดร.อนงค์ หาญสกุล อาจารย์ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา ได้รับเชิญผู้เชี่ยวชาญ ดร.ภก.ปรีชา หนูทิม ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ การใช้ยา และสมุนไพรที่ถูกต้องและเหมาะสมในผู้สูงอายุ ผ่านแอพพลิเคชั่นซูม

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น