การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การเงิน และ วัสดุ คุรุภัณฑ์ในงานสาธารณสุข

           เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 รายวิชา พสธ 313 การบริหารงานสาธารณสุข (PPH 313: Public Health Administration) ซึ่งเป็นรายวิชาของ อาจารย์ ดร.อนงค์ หาญสกุล อาจารย์ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา เชิญอาจารย์พิเศษ ดร.ภก.ปรีชา หนูทิม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุข ได้มาเป็นอาจารย์พิเศษ ให้ความรู้ หัวข้อ “การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การเงิน และ วัสดุ คุรุภัณฑ์ในงานสาธารณสุข” กับนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปี ที่ 3 แขนงวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และ แขนงวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผ่านแอพพลิเคชั่นซูม (ออนไลน์)

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น