นิสิต
นิสิตปัจจุบัน

ข่าวสารและกิจกรรมที่น่าสนใจดูทั้งหมด

23 ก.ย. - 30 ก.ย. 2565
ปริญญาตรี

วางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย”

เช้าวันที่ 23 กันยายน 2565 คณาจารย์และนิสิต ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดงานวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” ซึ่งตรงกับ วันที่ 24 กันยายนของทุกปี

15 พ.ย. - 01 ส.ค. 2565
ปริญญาตรี

พิธีมอบเสื้อฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และเข็มตราสัญลักษณ์ แก่นิสิตสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 และ 3 ประจำการศึกษา 2565

ภาพพิธีมอบเสื้อฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และเข็มตราสัญลักษณ์ แก่นิสิตสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 และ 3 ประจำการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการตระหนักในบทบาทหน้าที่ของนักสาธารณสุข 

22 พ.ย. - 01 ก.ค. 2565
ปริญญาตรี

ลงปฏิบัติภาคสนาม รายวิชาการดูแลผู้สูงอายุ โดยมีกิจกรรมให้ความรู้ การตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 อาจารย์ ดร.อนงค์ หาญสกุล นำนิสิตชั้นปีที่ 2 แขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน ลงปฏิบัติภาคสนามให้พื้นที่ อำเภอบ้านนา จ.นครนายก ซึ่งเป็นรายวิชาการดูแลผู้สูงอายุ

28 พ.ย. - 31 ส.ค. 2565
ปริญญาตรี

โครงการการบูรณาการเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการ ISO14001:2015 และ ISO45001:2018

โครงการการบูรณาการเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการ  ตลอดจนเพื่อนิสิตสาธารณสุขศาสตร์มีแนวทางและประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อกำหนดของระบบบริหารจัดการทั้ง 2 ระบบ

07 ธ.ค. - 30 มิ.ย. 2565
ปริญญาตรี

อบรมเรื่องการทำงานในที่อับอากาศและที่สูง ณ SHAWPAT ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยภาคปฏิบัติ

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 4 สาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เข้าศึกษาอบรมเรื่องการทำงานในที่อับอากาศและที่สูง ณ SHAWPAT 

03 ก.พ. - 30 มิ.ย. 2566
ปริญญาตรี

"การคัดกรองผู้ป่วย(Triage) ตามความเร่งด่วน" (Emergency Severity Index) และคัดกรองอุบัติภัย บาดเจ็บหมู่ (Mass casualty triage)

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 ได้รับเกียรติจาก พว. จันทรา จินดา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  มาเป็นอาจารย์พิเศษ ฝึกปฏิบัติ หัวข้อ "การคัดกรองผู้ป่วย ตามความเร่งด่วน"

09 ก.พ. - 22 ส.ค. 2566
ปริญญาตรี

การอบรมทำความเข้าใจขั้นตอนดับเพลิงขั้นต้นเพื่อตระหนักเมื่อเกิดเหตุการณ์จริง พร้อมแนวการรับมือป้องกันเหตุอัคคีภัย

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์กิตติ โพธิ์เย็น อาจารย์ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการสอนน้องดับเพลิง อบรมเชิงปฏิบัติการการดับเพลิงขั้นต้น จากวิทยากร ฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
13 มี.ค. - 01 ม.ค. 2566
ปริญญาตรี

รายวิชา PH319 ฝึกปฏิบัติทางการแพทย์ขั้นพื้นฐาน

ภาพบรรยากาศ เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ในรายวิชา PH319 ฝึกปฏิบัติทางการแพทย์ขั้นพื้นฐาน เพื่อให้นิสิต มีความสามารถ ความรู้และทักษะ ประสบการณ์รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้

13 มี.ค. - 30 ก.ย. 2566
ปริญญาตรี

รายวิชา สธ317 การจัดองค์กรและเครือข่ายสุขภาพชุมชน PH317 Organization and Community Health Network Management

ภาพบรรยากาศวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ในหัวข้อ “การดำเนินงานของสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ และ รูปแบบของการเชื่อมประสานขององค์กรชุมชนเป็นเครือข่ายในลักษณะต่างๆ”

17 มี.ค. - 31 ต.ค. 2566
ปริญญาตรี

โครงการอบรมเสริมทักษะด้านความปลอดภัยในการทำงาน เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566

ภาพกิจกรรมต่อเนื่อง โดยวิทยากร วศ. จป.ว วุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ์ และ Guest อ.เอมอริน อารีย์ มาบรรยาย ในเรื่องความปลอดภัยคปภ.ในการทำงานเคลื่อนย้ายวัสดุ งานยกและปั้นจั่น 

00 543
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดี นิสิตสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดนวัตกรรมสุขภาพและกีฬา นวัตกรรม เรื่อง ระบบเซ็นเซอร์แจ้งเตือนการสวมใส่สายรัดคางของหมวกนิรภัย (Helmet chinstrap wear sensor system)

13 มี.ค. - 01 ก.พ. 2566
ปริญญาตรี

โครงการอบรมเสริมทักษะด้านความปลอดภัยในการทำงาน

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเสริมทักษะด้านความปลอดภัยในการทำงาน ในวันที่ 9 มีนาคม 2566 เพื่อให้นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงานเครื่องจัก โดยนำนิสิตเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

04 เม.ย. - 02 ต.ค. 2566
บัณฑิตศึกษา

การฝึกปฏิบัติในการจัดการองค์กรและเครือข่ายชุมชนด้านสุขภาพให้เกิดการมีส่วนร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุด

วันที่ 3 เมษายน 2566 อาจารย์ ดร.อนงค์ หาญสกุล ได้นำนิสิตสาขาสาธารณสุขศาตร์ แขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 3 ลงไปฝึกปฏิบัติ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลอง 23

05 เม.ย. - 01 ส.ค. 2566
ปริญญาตรี

ศึกษาดูงาน บริษัทไทยยูเนี่ยนฟีดมิลล์จำกัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 30 มีนาคม และ 4 เมษายน 2566 อาจารย์ ดร.ทีปพิพัฒน์ เลิศวรายุทธ์  ได้นำนิสิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 3 ไปศึกษาดูงาน

18 เม.ย. - 30 ก.ย. 2566
ปริญญาตรี

ภาพการศึกษาดูงานของนิสิตสาธารณสุขศาสตร์วิชาเอกสาธารณสุขชุมชนชั้นปีที่ 3

ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขมรฝั่งใต้ และเข้ารับฟังบรรยายจากวิทยากร ในหัวข้อบทบาทหน้าที่และการดำเนินงานด้านการบริหารงานสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 

27 เม.ย. - 30 พ.ย. 2566
ปริญญาตรี

ศึกษาดูงาน ณ โรงงานผลิตน้ำบางเขน การประปานครหลวง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 นิสิตชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ศึกษาดูงาน ณ โรงงานผลิตน้ำบางเขน

08 พ.ค. - 01 ธ.ค. 2566
ปริญญาตรี

สานเครือข่ายสิ่งแวดล้อม พาลดฝุ่นหน้าพระลาน

ในวันที่ 26 เมษายน 2566 อาจารย์ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมเสวนา “สานเครือข่ายสิ่งแวดล้อม พาลดฝุ่นหน้าพระลาน” ณ ห้องประชุมสวนพฤกษศาสตร์พุแค