นิสิต
นิสิตปัจจุบัน

ข่าวสารและกิจกรรมที่น่าสนใจดูทั้งหมด

04 ส.ค. - 31 ม.ค. 2564
ปริญญาตรี

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบคณาจารย์ ของภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบคณาจารย์ (แบบออนไลน์ ) ปีการศึกษา2564 ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

10 ก.ย. - 31 ม.ค. 2564
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี ผลงานวิชาการของ อาจารย์ ดร.ทรัพย์สตรี แสนทวีสุข อาจารย์ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา ได้รับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ (ฐานข้อมูล Scopus)  จากสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย

10 ก.ย. - 31 ม.ค. 2564
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี ผลงานวิชาการของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรุตตม์ สหนาวิน ที่ได้ตีพิมพ์งานวิจัยเรื่อง A health impact assessment of long-term exposure to particulate air pollution in Thailand ในวารสาร Environmental Research Letters ซึ่งเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus

10 ก.ย. - 31 ม.ค. 2564
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี อาจารย์ ดร.ปรัชญ์ อินทรศักดิ์สิทธิ์ ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ในฐานะหัวหน้าแผนงานวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน : กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.) ประจำปีงบประมาณ 2564

10 ก.ย. - 30 เม.ย. 2564
ปริญญาตรี

การบริหารงานสาธารณสุข PPH313 PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 รายวิชา พสธ313 การบริหารงานสาธารณสุข  นำนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม และ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ศึกษาเรียนรู้ ที่ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

10 ก.ย. - 01 ก.พ. 2564
ปริญญาตรี

ภาวะผู้นำและการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 รายวิชา พสธ324 ภาวะผู้นำและการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน  นำนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาสาธารณสุขชุมชน เข้าศึกษาดูงาน อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ผ่านแอพพลิเคชั่นซูม

19 ต.ค. - 01 เม.ย. 2564
ปริญญาตรี

การสื่อสารต่าง GEN

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 อาจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ แสนทวี อาจารย์ประจำภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายในเรื่อง การสื่อสารต่าง GEN