ข่าวสารและกิจกรรม
21 พ.ค.
ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และอาจารย์ เข้าร่วมโครงการ

สัมมนาวิชาการทางการจัดการกีฬาและนันทนาการ ให้กับนิสิตบัณฑิตศึกษา หลักสูตร ศศ.ม. ปร.ด. สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น.รูปแบบออนไลน์ Zoom Meetings

อ่านต่อ..
วิชาการและหลักสูตร
กิจกรรมที่น่าสนใจ
วีดิทัศน์