ภาพรวมของหลักสูตร

            เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบุคลากรวิชาชีพด้านการจัดการกีฬาและนันทนาการ ที่มีความรู้ มีความสามารถ และมีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีศักยภาพ ทั้งเพื่อการพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี รวมทั้งการวางแผนและการจัดการกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย สร้างนักการจัดการกีฬาและนันทนาการมืออาชีพ ผลิตนักการจัดการกีฬาและนันทนาการรุ่นใหม่ที่มีพื้นฐานความรู้ และมีขีดความสามารถในการวิเคราะห์ การใช้ประโยชน์จากสังคมนันทนาการจนเป็นพลังในการขับเคลื่อนสังคมของประเทศ ที่กลมกลืนกับกระแสนันทนาการยุคใหม่

รายละเอียดของหลักสูตร
แสดงทั้งหมด

ภาคเรียนที่ 1

พกน501 วิธีวิทยาการวิจัยและการวิเคราะห์ทางสถิติทางการกีฬาและนันทนาการ  3(2-2-5)
พกน502 การจัดการทางการกีฬาและนันทนาการ                                          3(3-0-6)
พกน503 สัมมนาการจัดการทางการกีฬาและนันทนาการ                                 2(1-2-3)
พกน504 ภาวะผู้นำและจริยธรรมทางการกีฬาและนันทนาการ                           3(3-0-6)
                                                                                                        รวม 11 หน่วยกิต 

ภาคเรียนที่ 2
พกน505 กลยุทธ์การตลาดทางการกีฬาและนันทนาการ                                   3(3-0-6)
พกน506 การจัดการองค์กรและทรัพยากรบุคคลทางกีฬาและนันทนาการ              3(3-0-6)
พกน507 สัมมนาวิจัยการจัดการกีฬาและนันทนาการ                                        2(1-2-3)
                                                                                                          รวม 8 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 1

ปพท691 ปริญญานิพนธ์                                               6 หน่วยกิต
                                                                              รวม 12 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2

ปพท691 ปริญญานิพนธ์                                               6 หน่วยกิต

การเรียนการสอน

           นิสิตจะได้รับการศึกษาผ่านวิธีการเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย เช่น การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ กิจกรรมกลุ่ม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก เป็นต้น นอกจากนี้ นิสิตจะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านต่าง ๆ เพิ่มเติมผ่านทางการเขียนรายงาน การนำเสนองานโดยวิธีบรรยาย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การวิเคราะห์เทคนิคเชิงตัวเลขและสถิติ การศึกษาดูงานในองค์กร หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ โดยประยุกต์ระบบการเรียนการสอนเชิงบูรณาการเพื่ิอตอบสนองต่อความต้องการของประเทศในการผลิตมหาบัณฑิตด้านการจัดการกีฬาและนันทนาการ

การประกอบอาชีพ

                  สามารถประกอบอาชีพในสาขาการจัดการกีฬาและนันทนาการ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน วิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาการจัดการกีฬาและนันทนาการ อื่น ๆ เช่น นักวิชาการกีฬานันทนาการในโรงเรียน สถาบันการศึกษาและองค์กรต่าง ๆ   

  • นักวิชาการ นักวิจัย วิทยากรพิเศษเกี่ยวกับการจัดการกีฬาและนันทนาการ ในหน่วยงานพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรมขององค์กรบริษัทต่างๆ
  • ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบริการกีฬาและนันทนาการ
  • นักบริหารและประกอบการธุรกิจกีฬาและนันทนาการ
นิสิตของเรา
หลักสูตรอื่นๆ