ข่าวสารทั้งหมด
12 ก.ค. - 12 ส.ค. 2562
ทั่วไป

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างศักยภาพผู้นำนันทนาการสำหรับองค์กรยุคใหม่” รุ่นที่ 2

คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดย อ.ดร.สุมนรตรี นิ่มเนติพันธ์ ประธานโครงการ ร่วมกับคณะทีมงานจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างศักยภาพผู้นำนันทนาการสำหรับองค์กรยุคใหม่” รุ่นที่ 2 โดยได้รับความร่วมมือการสถาบัน องค์กร จากทั่วประเทศเข้าร่วมในครั้งนี้

05 ก.ย. - 05 ส.ค. 2562
ทั่วไป

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมนันทนาการ

ภาพบรรยากาศส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมนันทนาการ จัดทำโดยภาควิชาสันทนาการ คณะพลศึกษา นำโดย ผศ.กนกวดี พึ่งโพธิ์ทอง หัวหน้าภาควิชาสันทนาการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด และอาจารย์ธเนตร ตัญญวงษ์ วิทยากร ทีมคณาจารย์ ดำเนินกิจกรรม ครั้งนี้ได้รับความสนใจจาก อาจารย์ บุคลากรองค์กรส่วนต่างๆทั่วประเทศ

27 ก.ย. - 27 พ.ค. 2562
บัณฑิตศึกษา

ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับนันทนาการ

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 รายวิชาสัมมนาทางการจัดการกีฬาและนันทนาการ สำหรับนิสิตปริญญาเอก หลักสูตร ปร.ด.สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ โดย อาจารย์ ดร.สุมนรตรี นิ่มเนติพันธุ์ อาจารย์ผู้สอน ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านนันทนการ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับนันทนาการ”

16 ก.ย. - 16 เม.ย. 2562
ทั่วไป

ฝึกปฏิบัติการผลิตรายการวีดีทัศน์ในสตูดิโอ

ภาควิชาสันทนาการ หลักสูตร ศศ.บ.สาขาวิชาผู้นำนันทนาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว (ผู้สอน) ได้จัดประสบการณ์ฝึกปฏิบัติการผลิตรายการวีดีทัศน์ในสตูดิโอ ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา PER224 Technology and Digital Media for Recreation

01 ต.ค. - 01 เม.ย. 2562
ทั่วไป

ค่ายพักแรม

[ปริญญาตรี] เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ภาควิชาสันทนาการ หลักสูตร ศศ.บ.สาขาวิชาผู้นำนันทนาการ โดย อ.จักรพงษ์ ธรรมพงษ์บวร (ผู้สอน) ได้จัดประสบการณ์ฝึกปฏิบัติการทำอาหารก่อนไปเข้าค่ายพักแรม ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 2 รายวิชา PER211 CAMPING (ค่ายพักแรม) ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดังกล่าว ณ บริเวณโดยรอบลานสระน้ำ คณะพลศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์