ค่ายพักแรม

                           [ปริญญาตรี] เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ภาควิชาสันทนาการ หลักสูตร ศศ.บ.สาขาวิชาผู้นำนันทนาการ โดย อ.จักรพงษ์ ธรรมพงษ์บวร (ผู้สอน) ได้จัดประสบการณ์ฝึกปฏิบัติการทำอาหารก่อนไปเข้าค่ายพักแรม ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 2 รายวิชา PER211 CAMPING (ค่ายพักแรม) ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดังกล่าว ณ บริเวณโดยรอบลานสระน้ำ คณะพลศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น